Excel
Kursa nosaukums Stādaudzētavu menedžments
Kursa kods LauZ6111
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 50
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 30
Kursa apstiprinājuma datums 18/01/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Aija Dižgalve
Dr. agr., asoc. prof. (Emeritus) Mintauts Āboliņš

Kursa anotācija
Maģistranti padziļināti iepazīstas par dendrofloru augu valsts sistēmā, tās bioloģiskiem, estētiskiem un saimnieciskiem aspektiem. Par dārzkopībā izmantojamo dendrofloru, par kopīgo un atšķirīgo ar meža dendrofloru. Uzzina par kokaugu introdukcijas un aklimatizācijas pētījumiem Latvijā. Iepazīstas ar taksonomiju un taksonomiski pārbaudītu kokaugu sortimentu. Maģistranti iegūst zināšanas par kokaudzētavām, apgūst augļu koku un ogu krūmu, dekoratīvo augu vairošanas bioloģiskos pamatus. Iegūst zināšanas ģeneratīvās un veģetatīvās pavairošanas metodēs un moderno tehnoloģiju pielietojumā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām maģistrantam būs:
•zināšanas par dendrofloru augu valsts sistēmā. Uzzina par kokaugu introdukcijas un aklimatizācijas pētījumiem Latvijā. Iegūst zināšanas par kokaudzētavām. Apgūst augļu koku, ogu krūmu un dekoratīvo augu ģeneratīvās un veģetatīvās pavairošanas metodes, kā arī moderno tehnoloģiju ieviešanu stādu audzēšanā. Gūst ieskatu par stādaudzētāju situāciju Latvijā;
•prasmes vērtēt taksonomiski pārbaudītu kokaugu sortimentu, kā arī galvenos stādu kvalitāti raksturojošos rādītājus; •kompetence par rūpnieciskai ražošanai piemērotākajiem augļaugiem un krāšņumaugiem, to izmantošanas iespējām stādu audzēšanā, pavairošanas laikiem un veidiem, kā arī augšanas faktoriem segtās platībās, ražošanas izmaksām, sortimenta izvēles kritērijiem, jaunstādu sagatavošanu tirgum, kā arī stādu audzēšanas perspektīvām.
Kursa plāns
1 Dendroloģija - mācību disciplīna un zinātņu nozare.
2 Galvenās stādu audzēšanas ražotājvalstis pasaulē – darbības virzieni un produkcijas apjomi.
3 Naturalizētie introducenti, to izmantošana dendrofloras papildināšanai augšanai piemērotos apstākļos.
4 Ciltskoki un ciltsdārzi. Šķirņkopība un darbs ar ciltskokiem. Šķirnes identitātes un tīrības nodrošināšana.
5 Dažādu tehnoloģiju salīdzinošs raksturojums dārzaugu stādu ražošanā.
6 Ražošanas sintēze - kokaugu un puķu audzēšanas ekonomikas, ražošanas iekārtu, un fasējuma risinājumi.
7 Biznesa organizēšanas jautājumu izpētes iespējas - zinātnisko iestāžu sadarbība ar dārzaugu stādu audzētavām.
8 Naturalizētie un introducētie kokaugi, to taksonu sastāvs Latvijā un naturalizācijas pakāpe.
9 Potcelma pētījumi un ieteikumi noteiktu potcelmu izmantošanā. Potcelmu selekcija.
10 Sēklaudžu potcelmu izaudzēšanas tehnoloģijas. Klonaudžu potcelmu tiražēšanas un izaudzēšanas tehnoloģijas.
11 Kopējais un atšķirīgās iezīmes stādu audzēšanā un tehnoloģijās atkarībā no dārzauga audzēšanas mērķa.
12 Dārzaugu tiražēšanas biotehnoloģiskās metodes. Augu vairošana no apikālām meristēmām.
13 Mārketings un menedžments stādu audzēšanā. Produkcijas standarti stādu tirgū, to ievērošana. Autortiesības
14 Potes-potcelma mijattiecības un modifikatīvā izpausme potētā dārzauga bioloģiski saimnieciskajā raksturojumā.
15 Kokaugu stādaudzēšanas tehnoloģiju salīdzinošs raksturojums.Mārketings un menedžments stādu audzēšanā. 16 Sertificēta stādmateriāla izaudzēšana. Ciltsaugi, pirmsbāzes un bāzes materiāls, sertificēti ciltsdārzi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pirmseksāmena referāta pozitīvs vērtējums (saskaņā ar mācībspēka doto pastāvīgā darba uzdevumu un tēmu). Eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Kaškura A., Šmaukstelis E. Koku un krūmu pavairošana ar spraudeņiem. Rīga: LatZTIZPI, 1988. 51 lpp.
2. Plant propagation: Principles and Practices. Ed by H.T. Hartmann, D.E. Hester, F.T. Daries Davies, R.L. Geneve. New Yersey, Upper Saddle River, (NJ) : Prentice Hall, 1997. 770 p. 3. Hartman H.T., Kester D.F., Davies F.T., Geneve R.L. Plant Propagation: Principles and ‘Practices. 6th edit. Geneve. New Yersey, Upper Saddle River, (NJ) : Prentice Hall, 1997. 770 p.
Papildliteratūra
1. Malitz Jerome. Plants for the Future. Portland. Oregon: Timber Press, 1996. 224 p. 2. Larson A. R. Introduction to Floriculture. Second Edition. Academic Press, 1992.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dārzs un Drava (ISSN 0132-6457)
2. (Dārza pasaule (ISSN 1407-5172) 3. Цветоводство (ИССН 0041-4905)
Piezīmes
Ierobežotās izvēles (B daļa) studiju kurss LF augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība".