Excel
Kursa nosaukums Lauksaimniecības bioloģija
Kursa kods LauZ6066
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 27/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., prof. Ina Alsiņa
Dr. habil. agr., prof. (Emeritus) Valdis Klāsens

Kursa anotācija
Kurss sniedz zināšanas par bioloģiskajiem procesiem kā lauksaimnieciskās ražošanas un vides saglabāšanas pamatu. Apskata šūnas un organismus kā atklātas sistēmas un to vielu enerģijas maiņas procesiem. Fermentu darbības regulācija. Mikroorganismu fizioloģiskā daudzveidība un to pielietošanas iespējas biotehnoloģijas metodēs. Bioloģiskie procesi biocenozēs.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par dzīvo organismu daudzveidību, organiskās vielas veidošanos, transformāciju un noārdīšanos, enerģijas apriti dažādos bioloģisko sistēmu organizācijas līmeņos
Studenti prot atrast nepieciešamo literatūru, novērtēt informācijas pielietojamību. Studenti spēj novērtēt organiskās vielas uzkrāšanās, transformācijas un noārdīšanās ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz ražas formēšanos.
Kursa plāns
1 Ogļhidrāti, tauki, proteīni un bioloģiski aktīvie savienojumi šūnās un organismos.
2 Minerālelementu funkcijas šūnā un organismā.
3 Ūdens formas un funkcijas šūnā un organismā.
4 Enerģijas maiņas procesi. Bioenerģētika.
5 Fermentu darbības regulācija.
6 Informācijas plūsma šūnā un organismā.
7 Šūnu savstarpējie sakari.
8 Šūna un organisms kā atklāta sistēma.
9 Organisma darbības regulācija.
10 Mikroorganismu morfoloģiskā un fizioloģiskā daudzveidība.
11 Organiskās vielas veidošanās, transformācija un noārdīšanās.
12 Biocenožu stabilitāte.
13 Biotehnoloģijas metodes un iespējas.
14 Biosfēra.
15 Vides piesārņojums kā organismu un biocenozes regulētājfaktors. 16 Nākotnes perspektīvas vielu un enerģijas ieguvē un izmantošanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, sagatavoti referāti patstāvīgā darba laikā. Eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Ieviņš Ģ. Bioloģija. 2006. 163 lpp.
2. Campbell N.A., Reece J. B. Biology .San Francisco [etc.]: Pearson/Benjamin Cummings, 2005. 1231 p.
3. Baltress V. Pārtikas ķīmija. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 478 lpp. 4. Brooker R.J. Biology. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2008. 1392 p.
Papildliteratūra
1. Biology of metabolism in growing animals ed. by D.G. Burrin, H. J. Mersmann. Edinburgh : Elsevier, 2005. 483 p. 2. Handbook of Plant and Crop Physiology Edited by Mohammad Pessarakli. New York etc. : Dekker, 1995. 1024 1004 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Ilustrētā Zinātne.Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. AgroTops Rīga: Aģentūra Agro apgāds ISSN 1407-5164 3. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598
Piezīmes
Obligāts profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Lauksamniecība" specializācija Laukkopība un Dārzkopība.