Excel
Kursa nosaukums Gaļas ražošanas tehnoloģija
Kursa kods LauZ5161
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 28
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 20
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 26/02/2019
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Kairiša
Dr. agr., asoc. prof. Lilija Degola
Dr. agr., doc. Aiga Nolberga-Trūpa

Priekšzināšanas
LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati
Kursa anotācija
Latvijā gaļas ieguvei tradicionāli izmantoto lauksaimniecības dzīvnieku sugu: cūku, govju, aitu, kazu un putnu audzēšanas tautsaimnieciskā nozīme, gaļas produkcijas ieguves un kvalitātes vērtēšanas kritēriji. Dažādu sugu dzīvnieku nobarošanai pielietotās turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas. Ģenētisko, fizioloģisko un vides faktoru ietekme uz dažāda vecuma un dzimuma dzīvnieku gaļas ieguvi un kvalitāti. Gaļas ražošanas izmaksas, to veidošanās pamatprincipi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apguve sniedz zināšanas par gaļas ieguvei izmantoto lauksaimniecības dzīvnieku bioloģiskajām īpašībām, kvalitatīvas gaļas ieguves pamatprincipiem, ēdināšanas, turēšanas un nobarošanas tehnoloģijām, gaļas kvalitāti raksturojošiem lielumiem, ražošanas izmaksām un to samazināšanas iespējām. Iegūtās zināšanas tiek vērtētas pēc semināros un eksāmenā sniegtajām atbildēm.
Maģistranti apgūst prasmes izvēlēties gaļas ražošanai piemērotākās šķirnes, pamatot dzīvnieku nobarošanai pielietoto ēdināšanas un turēšanas tehnoloģiju izvēli, analizēt gaļas ieguves izmaksu veidošanos un pašizmaksas samazināšanas iespējas. Prasmes tiek novērtētas praktisko darbu izstrādes un iegūto rezultātu analīzes gaitā, kā arī diskusijas laikā semināros. Maģistranti ir kompetenti izvēlēties kvalitatīvas un cenu ziņā konkurētspējīgas, gaļas ieguvei piemērotākās lauksaimniecības dzīvnieku un putnu šķirnes, ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas, patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus, studēt un analizēt zinātnisko un profesionālo literatūru. Par iegūto kompetenci liecina semināru apguvei izmantotās literatūras kvalitāte, spēja veidot diskusiju un pamatoti argumentēt savu viedokli.
Kursa plāns
1.Gaļas nozares tautsaimnieciskā nozīme, situācijas raksturojums (4 h).
2.Dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku un putnu izmantošana gaļas ieguvei (4 h)
3.Gaļas produktivitāti raksturojošās pazīmes, to novērtēšana un analīze (4 h).
4.Gaļas produktivitāti ietekmējošie faktori: ģenētiskie, fizioloģiskie un vides (4 h).
5.Dzīvnieku turēšanas tehnoloģijas, to nozīme kvalitatīvas produkcijas ieguvē (4 h).
6.Dzīvnieku nobarošanas tehnoloģijas: intensīvā, daļēji intensīvā, ekstensīvā (l4 h).
7.Liemeņu kvalitāti raksturojošās pazīmes, to vērtēšana (4 h)
8.Liemeņu kvalitāti ietekmējošie faktori: ģenētiskie, fizioloģiskie un vides (4 h).
9.Gaļas sastāvs un kvalitāte, to ietekmējošie faktori (4 h).
10.Gaļas ražošanas izmaksas, to optimizācija (4 h).
11.Seminārs: cūkgaļas kvalitāte, to ietekmējošie faktori (2 h).
12.Seminārs: liellopu gaļas kvalitāte, to ietekmējošie faktori (2 h).
13.Seminārs: aitu un kazu gaļas kvalitāte, to ietekmējošie faktori (2 h). 14.Seminārs: putnu gaļas kvalitāte, to ietekmējošie faktori (2 h).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un atbildēti praktiskie darbi, sagatavotas plānotās prezentācijas. Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Literatūras studijas, gatavojoties plānotajiem semināriem un eksāmenam. Izstrādāti un semināru laikā prezentēti individuālie darbi.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ar atzīmi tiek vērtēta katra prezentācija. Students tiek pielaists eksāmena kārtošanai, ja ir saņemts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles) visos plānotajos semināros. Studiju kursa kopējo vērtējumu veido rakstiskā eksāmena vērtējums (50%) un studiju kursa semināru vidējais vērtējums (50%).
Pamatliteratūra
1.Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums. [tiešsaiste] Autoru kolektīvs, LLU. Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”. Galv. red. A. Jemeļjanovs. Sigulda: "Sigra", 2013. 350 lpp. [skatīts 01.03.209.] Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/SIGRA/Latvijas_iedzivot_partik_galas_rakstur.pdf
2. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Monogrāfija. Sigulda. Sigra. 2006, 159-213.lpp.
3. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. [tiešsaiste] Rīga: SIA"Gandrs", 2013. 55 lp. [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
4. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. [tiešsaiste] Rīga: Biedrība "Latvijas Aitu audzētāju asociācija", 2011. 96 lpp. [skatīts 10.02.2019.].
Pieejama: http://old.llkc.lv/files/biblioteka/201406/20140610-1850-aitu-rokasgramata.pdf
5. Kazkopības rokasgrāmata. [tiešsaiste] Autoru kolektīvs: Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piliena K. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2015. 76 lp. [skatīts 10.02.2019.].
Pieejams: http://laukutikls.lv/kazkopibas-rokasgramata. 6. Meat Procesing Technology. [tiešsaiste] Bangkok, Thailand: FAO, 2010. 428 p. [skatīts 13.02.2019.]. Pieejams: http://www.fao.org/docrep/010/ai407e/ai407e00.htm
Papildliteratūra
1.Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2.Latvijas aitu audzēšanas nozares attīstības stratēģija līdz 2023. gadam. [tiešsaiste] Sigulda, 2013. 43 lp. [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://www.latvijasaita.lv/doc/LAAA_Strategija_2023.pdf
3.Likumi. Tiešsaites pakalpojums. Pieejams: http://www.likumi.lv 4.Ciltsdarba programmas gaļas šķirņu govkopībā, cūkkopībā, aitkopībā un kazkopībā [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
Periodika un citi informācijas avoti
1.Cūku labturības prasības: MK noteikumi Nr. 743. [Tiešsaiste]. Stājās spēkā no 15.07.2009. [Skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=194745
2.Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību: MK noteikumi 744. Stājās spēkā 15.07.2009. [Skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=194746
3.Labturības prasības zosu, pīļu un muskuspīļu turēšanai: MK noteikumi 611. Stājās spēkā 01.01.2011. [Skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=212966.
4.Practical Poultry. Kelsey publishing Ltd. Issue 117.
5.Poultry Science. Oxford Academic, ISSN: 0032-5791.
6.Poltry International. ISSN:1682-8356.
7.Bessei W. Bäueliche Hühnerhaltung. Aufl. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer , 1999. 191 S.
8. Agronomy Resaearch, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
9.Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti.
10.Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691 – 1598. 11.AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407 - 5164.
Piezīmes
B daļas studiju kurss LF maģistrantūras studiju programmai "Lauksaimniecība", apakšvirziens “Lopkopība”