Excel
Kursa nosaukums Precīzā lauksaimniecība II
Kursa kods LauZ5149
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., viesdoc. Kaspars Kampuss

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar precīzās lauksaimniecības principiem un to pielietojumu dārzkopībā – pašreizējiem sasniegumiem un nākotnes iespējām. GPS, ĢIS, sensoru, atbilstošas lauksaimniecības tehnikas u.c. pielietojums diferencētai augu kopšanai. Modernas, nedestruktīvas dārzaugu produkcijas kvalitātes kontroles sistēmas audzējot, šķirojot, uzglabājot un tirgojot. Moderna segto platību dārzkopība – sensori, automatizācija, IT izmantošana, energoefektivitāte. Ražas kvantitātes un kvalitātes maksimizācija.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām maģistrantam būs:
•zināšanas par precīzās lauksaimniecības principiem un to pielietojumu augstas kvalitātes dārzkopības produkcijas ražošanā modernā uzņēmumā;
•prasmes plānot dažādu dārzaugu ražošanas tehnoloģijas, izmantojot jaunākos zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus, spēj patstāvīgi apgūt jaunāko informāciju nozarē; •kompetence izvērtēt moderno tehnoloģiju izmantošanas lietderību konkrētas dārzkopības produkcijas ražošanā saistībā ar ražojamo produkcijas veidu, uzņēmuma lielumu un apstākļiem, kā arī plānot un veikt pētījumus un aprēķinus par šādu tehnoloģiju ieviešanu.
Kursa plāns
1 Precīzās lauksaimniecības principi. ĢIS un GPS pielietojums.
2 Digitālu ražu, augšņu u.c. karšu izveide un piesaiste GPS un ĢIS.
3 Aerofotogrāfijas, satelītu attēlu un spektrālās analīzes izmantošana precīzajā dārzkopībā.
4 Diferencēta lauka darbu plānošana un izpilde, izmantojot GPS, ĢIS un precīzai lauksaimniecībai piemērotu tehniku.
5 Sensori ekoloģisko un augsnes faktoru kontrolei; pielietojums efektīvai un diferencētai irigācijai u.c. darbu veikšanai.
6 Reālā laika sensoru pielietošana augu aizsardzībā.
7 Mēslošanas devas diferencēšanas iespējas, izmantojot sensorus, aerofotogrāfiju, kartēšanu u.c. metodes.
8 Modernas, nedestruktīvas augļu kvalitātes, vainaga uzbūves u.c. monitoringa sistēmas dārzā.
9 Nedestruktīvu kontroles sistēmu izmantošana augļu, dārzeņu, ziedu šķirošanai un kvalitātes kontrolei uzglabāšanas laikā.
10 Produkcijas izsekojamības un atgriezeniskās saites izmantošana produkcijas kvalitātes kontrolē un ĢIS datubāzu veidošanā
11 Moderna segto platību dārzkopība. IT izmantošana. Sensori un automatizācija. Energoefektivitāte.
12 Dārzeņu audzēšana modernās segtajās platībās. Ražas kvantitātes un kvalitātes maksimizēšana.
13 Puķkopība modernās segtajās platībās. „Konveijera” metode nepārtrauktai ziedu ražošanai 12 mēnešus gadā.
14 Precīzās dārzkopības sasniegumi, nākotnes iespējas un pašreizējie ierobežojumi augļu un ogu ražošanā.
15 Precīzās dārzkopības sasniegumi, nākotnes iespējas un pašreizējie ierobežojumi lauka dārzeņu ražošanā. 16 Precīzās dārzkopības sasniegumi, nākotnes iespējas un pašreizējie ierobežojumi stādu ražošanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Aktīva gatavošanās un piedalīšanās semināros (50% no gala vērtējuma) un, kursa noslēgumā, eksāmens (50% no gala vērtējuma).
Pamatliteratūra
1. Handbook of Precision Agriculture: Principles and Applications. Editor. A.Srinivasan. New York, London, Oxford: Food Products Press, 2000. 683 p.
Papildliteratūra
1. Temperate and Subtropical Fruit Production, 2nd edition. Edited by Jackson D.I and Looney N.E. CABI Publishing, 2006. 327 p.
2. Wills R.B.H., McGlasson W.B., Graham D., Joyce D.C. Postharvest. 5th edition. An introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals, CABI Publishing, UK, 2007. 227 p. 3. Stūrmanis E., Ģeoinformācijas sistēmas. LLU, RTU. Jelgava, 2006. 91 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. ISHS izdevums "Acta Horticulturae" ISSN: 0567-7572. (zinātnisko konferenču materiāli) 2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
Piezīmes
Obligātais (A daļa) studiju kurss LF augstākās akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" studiju virzienā Dārzkopība. Nepietiekoša studentu skaita gadījumā kurss apgūstams individuāli, konsultējoties ar mācībspēku, vienojoties par atsevišķām kontaktstundām semināriem un diskusijām.