Excel
Kursa nosaukums Lopkopības bioloģiskie pamati
Kursa kods LauZ5143
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 29/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Jonkus
Dr. agr., asoc. prof. Lilija Degola

Kursa anotācija
Kursā aplūko lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanos un ontoģenēzi. Iepazīstas ar sugu un šķirņu izvēles principiem, produktivitātes pazīmēm, to novērtēšanu un ietekmējošiem faktoriem. Lauksaimniecības dzīvnieku selekcijas pamatprincipiem. Iepazīstas ar barības vielu funkcijām un nozīmi dzīvnieku uzturā, dažādu sugu dzīvnieku gremošanas orgānu uzbūves īpatnībām un barības normēšanas principiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanos, bioloģiskajām īpašībām, audzēšanas un selekcijas metodēm un produkcijas kvalitāti ietekmējošiem faktoriem. Iegūst izpratni par barības vielu funkcijām un normēšanas principiem. Maģistranti spēj izmantot konkrētai dzīvnieku sugai un šķirnei piemērotākās audzēšanas metodes, izprast selekcijas nozīmi polulācijas izkopšanā, kā arī spēj patstāvīgi izvērtēt barības līdzekļu ķīmisko sastāvu un izvēlēties katrai dzīvnieku sugai piemērotākos barības līdzekļus. Rezultātā maģistrants ir kompetents veikt pētniecisko un ražošanas darbu, pamatot lēmumus, kā arī analizēt iegūtos rezultātus un zinātnisko literatūru.
Kursa plāns
1 Lopkopības produkcijas veidi, ražošanas apjomi Latvijā, un Eiropas savienībā.
2 Lauksaimniecības dzīvnieku domestikācija un šķirņu daudzveidība.
3 Lauksaimniecības dzīvnieku ontoģenēze, konstitūcijas tipi, eksterjers un interjers.
4 Kvalitatīvās un kvantitatīvās pazīmes, tās ietekmējošie faktori.
5 Kvantitatīvo pazīmju iedzimšanas un mainības analīze.
6 Izlase, tās efektivitātes prognoze.
7 Atlase. Radniecība un inbrīdings, tā mērīšana. Heteroze, tās izmantošana lopkopībā.
8 Audzēšanas metodes, to klasifikācija.
9 Lopbarība, kā dzīvības procesu uzturētāja.
10 Barības vielu funkcijas un to izmaiņas organismā.
11 Atgremotāju dzīvnieku gremošanas trakta uzbūve.
12 Vienkameru kuņģa lauksaimniecības dzīvnieku un putnu gremošanas trakta uzbūve.
13 Gremošanas orgānu funkcijas barības sagremošanas procesā.
14 Barības normēšanas principi atgremotājiem.
15 Barības normēšanas principi cūkām un putniem. 16 Barības normēšanas principi cūkām un putniem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sagatavots teorētisks darbs par uzdotu tēmu; nostrādāti praktiskie darbi, ieskaitīts kontroldarbs; eksāmens, kura vērtējumā iekļauts teorētiskā darba vērtējums.
Pamatliteratūra
1. Būcis J. Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana. Rīga: Zvaigzne, 1975. 343 lpp.
2. Grīslis Z.,Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 355 lpp.
3. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: LLKIC, 2005. 320 lpp 4. Latvietis J. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. Rīga: Zvaigzne,1991. 196 lpp.
Papildliteratūra
1. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 214 lpp.
2. Lengerken G., Ellendorf F., Lengerken J. Tierzucht. Eugen Ulmer GMBH&Co 2006. S 582. 3. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Galvenais redaktors A. Jemeljanovs. Sigulda. 2006. 295 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485. 3. The Journal of Animal Science (JAS). American Society of Animal Science. Print ISSN: 0021-8812; Online ISSN: 1525-3163.
Piezīmes
Lauksaimniecības fakultātes Maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" speciālais kurss (B daļa). Obligāts Lopkopības specializācijas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas maģistrantiem.