Excel
Kursa nosaukums Augu ekofizioloģija
Kursa kods LauZ5142
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 27/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., prof. Ina Alsiņa

Kursa anotācija
Studiju kurss dos iespēju studentam izprast dažādu vides faktoru ietekmi uz augu augšanu, ražas formēšanos, ražas kvalitātes ietekmēšanas iespējas, skaidros stresoru izraisīto bojājumu ietekmi uz fizioloģiskajiem procesiem augos, šo bojājumu samazināšanas iespējas un reparācijas mehānismus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti iegūst dziļas zināšanas par vides apstākļu ietekmi uz augu augšanu un attīstību.
Studenti prot noteikt svarīgākos augu fizioloģiskos parametrus un limitējošo ārējās vides apstākļu ietekmi. Studenti spēj novērtēt augu ontoģenēzi ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz kultūraugiem. Spēj organizēt eksperimentus, kas saistīti ar vides apstākļu pētījumiem.
Kursa plāns
1 Šūnu, audu un orgānu savstarpējie sakari.
2 Temperatūra, tās ietekme uz augiem.
3 Redzamās gaismas ietekme uz augiem.
4 UV un radiācija, tās ietekme uz augiem.
5 Ūdens tā uzņemšana un ietekme uz augiem.
6 Organisms kā osmotiska sistēmas.
7 Jonu stress.
8 Gāzu sastāva ietekme uz augiem.
9 Dzīvo būtņu savstarpējā mijiedarbība fitocenozēs.
10 Augu un dzīvnieku mijiedarbība.
11 Mikroorganismi to loma augu dzīvē.
12 Augu savstarpējās attiecības fitocenozēs.
13 Antropogēnā ietekme uz augiem.
14 Augu imunitāte.
15 Augu adaptācija. 16 Auga ontoģenēze, to ietekmējošie faktori.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Lambers H., Pons T. L, Chapin F.S. Plant Physiological Ecology, 2nd Revised edition, Springer-Verlag New York Inc., 2008. 640 p.
2. Handbook of Plant and Crop Physiology. Edited by Mohammad Pessarakli. New York etc. : Dekker, 1995. 1004 p.
3. Scott P. Physiology and Behaviour of Plants. Chichester, England ; $a Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Ltd, 2008. 303 p. 4. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б. Экология растений. Москва: Академия, 2009. 400 с.
Papildliteratūra
1. Microbial control of weeds. Edited by David O.TeBeest. New York; London: Chapman and Hall, 1991. 284 p.
2. Nilsen E.T., Orcutt D.M. Physiology of Plants under stress. 1.,2. vol. Wiley, 1996. 3. Plant- environment interactions. ed.by R.E.Wilkinson. New York etc. : Marcel Dekker, 1994. 599p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 2. Nature. ISSN 0028-0836. EISSN 1476-4687. Piejams:http://www.nature.com/nature/index.html
Piezīmes
Izvēles kurss maģistra studijām Lauksaimniecības fakultātes profesionālajā studiju programmā Laukkopības un Dārzkopības apakšvirzienā , akadēmiskajā studiju programmā Dārzkopības apakšvirzienā.