Excel
Kursa nosaukums Pētniecisko darbu sagatavošana I
Kursa kods LauZ5134
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 4
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., vad.pētn. Biruta Bankina

Kursa anotācija
Students pamato zinātniskā darba tēmas izvēli un izvērtē nepieciešamos nosacījumus tā izpildei. Būtiska sastāvdaļa ir teorētisko studiju plāns abiem studiju gadiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst zināšanas par priekšnosacījumiem sekmīgai maģistra programmas apgūšanai un noslēguma darba izstrādei, kā arī prasmi plānot teorētisko un pētniecisko darbu. Rezultāts ir sagatavots patstāvīgais darbs, kas sastāv no trijām daļām:
1) maģistra tēmas izvēles pamatojums;
2) teorētisko studiju plāns;
3) sākotnējais maģistra darba uzdevums.
Kursa plāns
1. Maģistra programmas saturs: obligātie un specializācijas kursi; brīvā izvēle.
2. Iespējamie virzieni maģistra darba izstrādei.
3. Pētnieciskās prakses nozīme, iespējas to nostrādāt.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam patstāvīgajam darbam.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgā darba sagatavošana.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ir iesniegts pareizi noformēts patstāvīgais darbs, kurā ir pamatota izvēlētā maģistra darba tēma, sastādīts teorētisko studiju kursa plāns un sagatavots sākotnējais maģistra darba uzdevums. Teorētisko studiju plānam jābūt iesniegtam arī elektroniski.
Pamatliteratūra
Zinātniskā literatūra atkarībā no izvēlētās maģistra darba tēmas.
Piezīmes
Obligāts LF profesionālās un akadēmiskās maģistrantūras programmā.