Excel
Kursa nosaukums Augu ģenētika un selekcija
Kursa kods LauZ5124
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 07/02/2012
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., viesdoc. Arta Kronberga

Kursa anotācija
Maģistranti padziļināti iepazīstas ar laukaugu ģenētiku un selekciju, likumiem par iedzimtību un mainību, kultūraugu jaunu šķirņu veidošanas metodēm, balstoties uz izstrādātajām selekcijas procesa shēmām. Apgūst selekcijas materiāla novērtēšanas metodes, selekcijas darba organizācijas pamatprincipus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par ģenētikas likumiem, kā pamatu selekcijas darbam. Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par selekcijas teorētiskajiem pamatiem.
Maģistranti izprot ģenētikas likumsakarības, kas nosaka pazīmju iedzimšanu un izlases pamatojumu selekcijas procesā. Izprot dažādu selekcijas etapu būtību un savstarpējo pakārtotību. Izprot dažādas selekcijas metodes un to pielietošanas pamatotību dažādos selekcijas etapos. Rezultātā maģistranti ir kompetenti strādājot laukaugu selekcijā, izvēlēties pareizās selekcijas metodes un izmantot to praktiskajā selekcijas darbā, studēt un analizēt zinātnisko un citu literatūru, diskutēt par kursā apgūtajām tēmām.
Kursa plāns
1 Ģenētikas un selekcijas jēdziens, vēsturiskā attīstība, jaunākie sasniegumi
2 Mendeļa iedzimtības likumi. Mono un dihibrīdiskā krustošana.
3 Mendeļa iedzimtības likumi . Nealēlo gēnu mijiedarbība.
4 Organismu mainība, modifikācijas, mutācijas.
5 Poliploīdija, tās izmantošana selekcijā
6 Populāciju ģenētika
7 Heteroze, vīrišķā sterilitāte, hibrīdo šķirņu selekcija
8 Pašapputes augu selekcijas ģenētiskie pamati
9 Pašapputes augu selekcijas ģenētiskie pamati
10 Svešapputes augu selekcijas ģenētiskie pamati
11 Svešapputes augu selekcijas ģenētiskie pamati
12 Svešapputes augu selekcijas ģenētiskie pamati
13 Selekcija uz izturību pret biotiskajiem un abiotiskajiem faktoriem
14 Genotipisko un fenotipisko marķieru pielietošana selekcijā
15 Biotehnoloģijas metožu pielietošana selekcijā 16 Noslēguma seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Noslēguma seminārs. Referāts par izvēlētu tēmu. Nostrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi, līdzdalība semināros. Gala eksāmens, kura atzīmi veido: semināru un referāta vērtējums, eksāmena atzīme.
Pamatliteratūra
1. Griffiths A., Gelbart W., Lewontin R., Miller J., Modern genetic analysis. New York: W.H. Freeman and Company. 2002. 736 p.
2. Chahal G.S., Gosal S.S. Principles and procedures of plant breeding. Harrow, U.K.: Alpha Science International Ltd. 2002. 604 p. 3. Acquaah G. Principles of Plant Genetics and Breeding. Blackwell Publishing, 2007. 570 p.
Papildliteratūra
1. Holms I. Laukaugu selekcija Latvijā. Rīga: Avots, 1992. 112 lpp. 2. Āboliņš M. Ģenētikas praktikums. Jelgava: LLU, 1997. 225 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
2. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427. 3. Plant Breeding. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0179-9541. ISSN (electronic): 1439-0523.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss (A daļa) LF augstākās akadēmiskās izglītības un ierobežotās izvēles (B daļa) studiju kurss augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" specializācijas virzieniem laukkopība un dārzkopība.