Excel
Kursa nosaukums Augkopības produkcijas ražošana I
Kursa kods LauZ4253
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., vieslekt. Anda Rūtenberga-Āva

Priekšzināšanas
LauZ2040, Augsnes zinātne un agroķīmija
LauZ2044, Laukkopības pamati
LauZ3004, Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
LauZ3168, Augu aizsardzība I
LauZ4031, Lauksaimniecības mehanizācija
Kursa anotācija
Augkopības produkcijas ražošanas kursā studenti iepazīstas ar atsevišķu kultūraugu grupu (graudaugi, pākšaugi, bumbuļaugi, sakņaugi, eļļas augi, šķiedraugi) formu vai sugu saimniecisko nozīmi un izmantošanas iespējām. Apgūst klasifikāciju, morfoloģiskās un bioloģiskās īpašības, agroekoloģiskās prasības, augšanas un attīstības īpatnības, ražas un tās veidošanās likumsakarības, sastāda kultūraugu audzēšanas agrotehnisko plānu dažādos augsnes un meteoroloģiskajos apstākļos, aprēķina ražošanas izmaksas un bruto segumu. Galvenajiem produkcijas veidiem studenti praktiski nosaka svarīgākos kvalitātes
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Iegūst zināšanas par laukaugu morfoloģiju, agroekoloģiskajām prasībām un dažādu faktoru ietekmi uz ražu un kvalitātes rādītājiem. Prot atšķirt laukaugu sugas dažādās augu attīstības fāzēs, vērtēt dažādu sugu un šķirņu piemērotību audzēšanai konkrētos agrometeoroloģiskajos apstākļos.
• Ir prasme noteikt produkcijas kvalitātes rādītājus. • Studenti ir kompetenti izstrādāt kultūraugu audzēšanas agrotehnisko plānu plānotajam ražas līmenim, aprēķināt audzēšanas izmaksas, organizēt un vadīt ar augkopības produkcijas ražošanu saistītos darbus, vērtēt to izpildes kvalitāti.
Kursa plāns
1 Ievads.
2 Laukaugu ražas veidošanās teorētiskie pamati - ražu ietekmējošo faktoru bloki.
3 Ražu agroekoloģiskā plānošana un prognozēšana.
4 Fotosintētiskais potenciāls un tā saistība ar ražas lielumu. .
5 Sēklzinība. Sēklas materiāla kontrole.
6 Sēklu kvalitāti noteicošie faktori veģetācijas laikā, sēklu veidošanās un nogatavošanās procesa raksturojums.
7 Sēklu pēcbriedes procesu raksturojums, dzīvības procesi sēklās, sēklu sagatavošana sējai.
8 Labības, to iedalījums, produkcijas kvalitātes rādītāji.
9 Labību augšana un attīstība.
10 Ziemāju labības - kvieši, rudzi, tritikāle, mieži.
11 Ziemāju labību agrotehnika.
12 Vasarāju labības - kvieši, mieži, auzas, labību mistri.
13 Vasarāju labību agrotehnika.
14 Kukurūza un griķi.
15 Labību novākšana un ražas uzglabāšana. 16 Sakņaugi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kontroldarbi zināšanu pārbaudei, kas akumulējoši dod iespēju saņemt automātisku vērtējumu eksāmenā.
Pamatliteratūra
1. Augkopība A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne, 1980. 325 lpp.
3. Freimanis P., Holms I., Lauva J. Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne, 1982. 310 lpp. 4. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.
Papildliteratūra
1. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2009. 55 lpp. 2. Zinātnisko rakstu krājumi: LLU Raksti, Agronomijas Vēstis, Agricultural Research, Agronomy Research, Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science, Grassland Science in Europe u.c. - atbilstoši tematikai
Periodika un citi informācijas avoti
1. Saimnieks LV ISSN 1691-1598, 2. Agro Tops ISSN 1407-5164
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība", ar kvalifikāciju "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs" pilna un nepilna laika studijās.