Excel
Kursa nosaukums Fitopatoloģija
Kursa kods LauZ4252
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., vad.pētn. Biruta Bankina

Kursa anotācija
Studenti izprot jēdzienu “augu slimības”, iepazīstas ar slimību cēloņiem un to ierosinātājiem (sēnes, vīrusi, baktērijas). Izprot likumsakarības, kas nosaka slimību attīstību un to postīgumu. Iepazīst nozīmīgākās kultūraugu slimības, to ierosinātājus, slimību simptomus un attīstības ciklus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti izprot slimību cēloņus, zina to klasifikācijas principus, zina baktēriju un vīrusu ierosināto augu slimību īpatnības – 1. kontroldarbs.
Izprot rezistences būtību, saprot slimību attīstības likumsakarības, zina slimību uzskaites un diagnostikas metodes, prot raksturot nozīmīgākos nodalījumus no Fungi, Chromista un Protozoa valstīm – 2. kontroldarbs.
Prot diagnosticēt slimības un to ierosinātājus līdz ģints līmenim – laboratorijas darbi un praktiskā ieskaite. Zina nozīmīgākās kultūraugu slimības, spēj izvērtēt to postīgumu, spēj sasaistīt zināšanas par attīstības cikliem ar faktoriem, kuri nosaka to attīstību, ar praktisko agronomiju un ar slimību ierobežošanas iespējām – 3. un 4. kontroldarbs.
Kursa plāns
1. Jēdziens par augu slimībām un to ierosinātājiem. Slimību klasifikācija. Parazītisms un tā tipi.
2. Sēnes (fungi) kā nozīmīgi augu slimību ierosinātāji. Slimību ierosinātāji no Chromista un Protozoa valstīm.
3. Baktērijas un vīrusi kā nozīmīgi slimību ierosinātāji.
4. Jēdziens par filoģenētisko specializāciju, patogenitāti, agresivitāti, rezistenci un toleranci.
5. Slimību attīstības cikls; faktori, kas ietekmē epidēmiju attīstību. Slimību uzskaite un diagnostikas metodes.
6. Graudaugu un pākšaugu slimības.
7. Rapša slimības.
8. Kartupeļu slimības.
9. Dārzeņu slimības.
10. Augļu koku un ogulāju slimības.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Jābūt nostrādātiem un atbildētiem visiem laboratorijas darbiem un sekmīgi nokārtotai praktiskajai ieskaitei. Četru teorētisko kontroldarbu vidējai ballei jābūt vismaz 4.0.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Gatavošanās kontroldarbiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ieskaites atzīme ir vidējā balle no četriem kontroldarbiem. Katrā kontroldarbā atsevišķi tiek vērtēta atbilde uz katru jautājumu un balles tiek summētas. Kopējā atzīme var tikt paaugstināta par vienu balli, ja praktiskās ieskaites vērtējums ir 7.5 un vairāk.
Pamatliteratūra
1.Augu slimības. (2003) B. Bankinas red. Jelgava, LLU, 247 lpp.
2.Balodis O., Bankina B., Gaile Z., Grantiņa I. (2012) Ziemas rapsis. Jelgava, LLU, 68 lpp.
3.Bankina B., Gaile Z. (2014) Ziemāju labības un to slimības. Jelgava, LLU, 103 lpp.
4.Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. (2014) Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas. Jelgava: LLU, 104 lpp
Papildliteratūra
Bankina B. Bimšteine G. (2014) Praktikums vispārējā augu patoloģijā, Jelgava, LLU, 28. lpp.
Piezīmes
Obligāts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" laukkopības un dārzkopības specializācijā, pilna un nepilna laika studijās.