Excel
Kursa nosaukums Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs
Kursa kods LauZ4248
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Jonkus

Kursa anotācija
Kursa projekta izstrādāšanā izmanto konkrētas saimniecības reālu dzīvnieku pazīmju mērījumus. Datus apstrādā biometriski un statistiski izvērtē. Pētāmo dzīvnieku sugu un ganāmpulku izvēlas students un saskaņo to ar priekšmeta pasniedzēju. Ganāmpulka lielumam jābūt tādam, lai kursa projekta nobeigumā varētu iegūt statistiski pamatotus rezultātus, kā arī izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa projekta izstrādes studenti nostiprina studiju kursā Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs iegūtās zināšanas.
Studenti prot veidot zinātniskās literatūras apskatu un analīzi, prot aprakstīt pētījumu rezultātus par lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes rādītājiem, to sakarībām, prot izvērtēt dažādu faktoru ietekmi uz produktivitātes pazīmēm, kā arī veikt dzīvnieku ciltsvērtēšanu un prognozēt selekcijas efektivitāti nākošajā paaudzē. Spēj analizēt konkrētas saimniecības stiprās un vājās puses un izteikt priekšlikumus saimniecības selekcijas darba uzlabošanai. Rezultātā studenti ir kompetenti studēt zinātnisko literatūru un veikt bakalaura darbā nepieciešamo pētījumu rezultātu analīzi, organizēt dzīvnieku selekcijas darbu saimniecībās, kā arī piedalīties zinātniskos pētījumos un turpināt pašizglītoties.
Kursa plāns
1 Kursa projekta tematikas izvēle. Darba mērķa un uzdevumu formulēšana.
2 Kursa projekta metodikas izstāde un apspriešana.
3 Zinātniskās literatūras izvēle, konspektēšana un analīze
4 Literatūras apskata sagatavošana.
5 Literatūras apskata sagatavošana.
6 Datu ieguve pētījuma veikšanai.
7 Datu bāzes veidošana.
8 Datu bāzes veidošana.
9 Pētījuma datu apstrāde un analīze.
10 Pētījuma datu apstrāde un analīze.
11 Pētījuma rezultātu apkopošana.
12 Pētījuma rezultātu apkopošana un diskusijas veidošana.
13 Pētījuma rezultātu apkopošana un diskusijas veidošana.
14 Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
15 Kursa projekta noformēšana un iesniegšana. 16 Prezentācijas gatavošana. Kursa projekta publiska aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba prezentēšana un publiska aizstāvēšana, iegūstot pozitīvu novērtējumu.
Pamatliteratūra
1. Population genetics by Knud Christensen [tiešsaiste] [skatīts 2011..10.oktobrī]. Pieejams: http://www.docstoc.com/docs/20549234/Population-genetics-by-Knud-Christensen-Contents
2. Falconer D.S. Mackay T.F.C. Introduction to Quantitative Genetics. 4th edition. Edinburgh: Longman Limited, 1996. 464 p. 3. Ciltsdarba programmas govkopībā, cūkkopībā, aitkopībā, kazkopībā, zirgkopībā. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/
Papildliteratūra
1. Kārkliņš A. Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem [tiešsaiste]. 4. papild.un pārstrād. izd. Jelgava: LLU, 2013. 76.lpp. [Skatīts 11.03.2013.]. Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=55807 2. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 356 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Animal Breeding and Genetics. Wiley. Online ISSN: 1439-0388
2. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. Herausgeber Forschungsinstitut fur die Biologie landwirtschaftliche Nuztiere (FBN), Dummerstorf. ISSN 0003-9438 3. LLU Raksti Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss, kas iekļauts LF profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" ciltslietu zootehniķa kvalifikācijas ieguvei pilna un nepilna laika studijās.