Excel
Kursa nosaukums Zirgkopība
Kursa kods LauZ4247
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., vieslekt. Laine Orbidāne

Priekšzināšanas
LauZ4095, Dzīvnieku ēdināšana
LauZ4146, Dzīvnieku fizioloģija
LauZ4244, Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs
Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīstināti ar zirgu bioloģiskajām īpatnībām, dažādu šķirņu raksturojumu un izvēli konkrētam zirgu izmantošanas virzienam. Apgūst zirga individuālās vērtēšanas metodes, audzēšanas tehnoloģijas īpatnības, vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanas principus un izmantošanas iespējas jātnieku sportā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc studiju kursa studijām student iegūs:
•zināšanas par zirga izmantošanas virzieniem, ciltsdarbu, zirgu atražošanu, izaudzēšanas tehnoloģijām, šķirņu attīstības virzieniem, zirgu produktivitāti un snieguma pārbaudi. Sekmīgi veikts patstāvīgais darbs, sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens;
•prasmes organizēt darbu zirgkopības saimniecībās un jātnieku sporta klubos, veikt šķirnes zirgu izlases un atlases darbu, kārtot ciltsdarba dokumentāciju. Ieskaitīti praktiskie darbi; •kompetences spriest par zirgu audzēšanas tendencēm pasaulē, analizēt izaudzēšanas tehnoloģijas, orientēties nozares situācijā valstī un ES. Sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens.
Kursa plāns
1.Zirgkopības tautsaimnieciskā nozīme. Zirgu sporta veidi. 2.Zirgu evolūcijas teorija. Zirgu šķirnes un to klasifikācija. Konstitūcija. 3.Zirga anatomiskās un fizioloģiskās īpatnības, to saistība ar darbaspējām. 4.Zirgkopības attīstība Latvijā. 5.Zirga vispārējs apraksts. Apmatojuma krāsas un pazīmes. 6.Dokumentācija zirgkopībā. Zirgu identifikācijas metodes. 7.Snieguma pārbaude zirgiem. Izcelšanās, tipiskums un izmēru noteikšana. 8.Eksterjera nozīme un vērtēšanas metodes. Eksterjera vērtēšana. 9.Darbaspēju pārbaudes metodes.Sporta zirgu gaitu un brīvā lēciena kvalitātes vērtēšana. 10.Selekcijas darbs zirgkopībā. Izlase un atlase. Audzēšanas mērķis. 11.Ciltsdarbs zirgkopībā Latvijā. Audzēšanas programmas. 12.Vietējās apdraudētās zirgu šķirnes un to saglabāšana. 13.Zirgu labturība. 14.Zirgu turēšanas sistēmas. Zirgu mītnes. 15.Zirgu kopšana, turēšana un ēdināšanas īpatnības. 16.Zirgu vairošanās fizioloģiskās īpatnības. Ganāmpulka plānošana un atražošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens. Lekciju apmeklējums ieteicams, praktisko darbu apmeklējums obligāts. Visiem praktiskajiem darbiem jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem, indiviuālajam darbam veiktam un prezentētam.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Students patstāvīgi studē literatūru par pasniedzēja un studenta vienošanās rezultātā izvēlēto tēmu. Students apkopo iegūto informāciju un to prezentē publiski auditorijā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Gala atzīmi nosaka eksāmena vērtējums. Patstāvīgais darbs tiek vērtēts ar ieskaitīts. Bez sekmīgu praktisko darbu izpildes un patstāvīgā darba publiskas prezentācijas, nevar kārtot eksāmenu.
Pamatliteratūra
1.Davies Morel M. C. G. (1999.) Equine reproductive, psychology, breeding and stud management. – Cambridge: CABI Publishing,– 450 p.
2.Seržāns A. (1986.) Zirgkopība. - R.: Zvaigzne, - 222 lpp. 3.Warren J., Borton A., Hintz H. (1997.) The Horse. – 2nd ed. – New York: W. H. Freeman and Company.,– 860 p.
Papildliteratūra
1.Baltakmens R. (2000.) Latvietis un viņa zirgs. - R.: A/S "Valters un Rapa", - 383 lpp.
2.Baltakmens R. (1990.) Bērie, sirmie, dūkanie. - R.: Zinātne, - 210 lpp.
3.Bowling A. T. (1997.) Horse genetics. – Wallingford: CAB International,–200 p.
4.Schacht Ch. (2012) The sport horse conformation. - Trafalgar Square North Pomfret, Vermont,- 136 p. 5.The genetics of the horse (2000.) / A. T. Bowling, A. Ruwinsky. – Oxon: CABI Publishing,– 527 p.
Periodika un citi informācijas avoti
Latvijas Lauksaimniecības datu centrs, audzēšanas programmas un nozares likumdošana https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija www.lszaa.lv
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība www.lzb.lv Pasaules Sporta zirgu audzēšanas federācija www.wbfsh.org
Piezīmes
Profesionālā bakalaura grāda ieguvei Lauksaimniecībā, kvalifikācijai Ciltslietu zootehniķis.