Kursa nosaukums Bakalaura darbs IV
Kursa kods LauZ4246
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 30/10/2012
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības doktors, prof. Daina Jonkus
Lauksaimniecības doktors, prof. Daina Kairiša
Lauksaimniecības doktors, asoc. prof. Dzidra Kreišmane

Kursa anotācija
Studenti apliecina prasmi strādāt ar Bakalaura darba izstrādes laikā sagatavoto datu bāzi, veikt iegūto datu analīzi un iegūto rezultātu interpretāciju, izstrādāt konkrētus, no veiktā darba rezultātiem izrietošus secinājumus. Rāda prasmi Bakalaura darba publiskā aizstāvēšanā un teorētisko zināšana pielietojumā konkrētas problēmas risināšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst:
- padziļinātas teorētiskās zināšanas par pētāmo jautājumu, zināšanas par bakalaura darba izstrādāšanas nosacījumiem, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi;
- prasmes apkopot un analizēt pētījumu rezultātus, izstrādāt secinājumus un publiski prezentēt Bakalaura darbu Valsts eksāmenu komisijai; - studenti ir kompetenti veikt pētniecisko darbu lauksaimniecības nozarē, analizēt pētījumu rezultātus un izstrādāt ieteikumus praktiskai ražošanai.
Kursa plāns
1 Pētījuma vai izmēģinājuma datu apstrāde.
2 Pētījuma vai izmēģinājuma datu apstrāde.
3 Pētījuma vai izmēģinājuma datu apstrāde.
4 Pētījuma vai izmēģinājuma datu apstrāde.
5 Pētījuma vai izmēģinājuma rezultātu apkopošana un analīze.
6 Pētījuma vai izmēģinājuma rezultātu apkopošana un analīze.
7 Pētījuma vai izmēģinājuma rezultātu apkopošana un analīze.
8 Pētījuma vai izmēģinājuma rezultātu apkopošana un analīze.
9 Bakalaura darba manuskripta gatavošana.
10 Bakalaura darba manuskripta gatavošana.
11 Bakalaura darba manuskripta gatavošana un iesniegšana darba vadītājam.
12 Bakalaura darba prezentācijas gatavošana priekšaizstāvēšanai
13 Bakalaura darba precizēšana.
14 Bakalaura darba noformēšana un iesniegšana VEK.
15 Iepazīšanās ar bakalaura darba recenziju. Bakalaura darba prezentācijas sagatavošana. 16 Bakalaura darba aizstāvēšana VEK.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Valsts eksāmenu komisijā aizstāvēts bakalaura darbs, novērtēts ar atzīmi.
Papildliteratūra
1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 2. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2009. 96 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Agro Pols : informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996. 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
Piezīmes
LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna un nepilna laika studentiem.