Kursa nosaukums Bakalaura darbs III
Kursa kods LauZ4245
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 30/10/2012
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības doktors, prof. Daina Jonkus
Lauksaimniecības doktors, prof. Daina Kairiša
Lauksaimniecības doktors, asoc. prof. Dzidra Kreišmane

Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar Lauksaimniecības nozarē pieejamo literatūru izvēlētajā pētniecības virzienā. Sagatavo literatūras apskatu. Studenti apliecina prasmi sagatavot Bakalaura darbā izmantotās literatūras apskata kopsavilkumu, atbilstoši prasībām noformēt izmantotās literatūras sarakstu. Nostiprina studiju laikā iegūto publiskās uzstāšanās māku.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst:
- zināšanas par veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem un to rezultātiem saistībā ar bakalaura darba tēmu. Iegūst padziļinātas zināšanas par konkrēto bakalaura darbā pētāmo jautājumu;
- prasmes veikt tematikai atbilstošas literatūras atlasi, sagatavot literatūras kopsavilkumu, noformēt to atbilstoši norādījumiem. Noformēt literatūras sarakstu atbilstoši bibliogrāfijas noteikumiem. Publiski prezentēt literatūras apskatu: - kompetenti apkopot un analizēt dažādu zinātnieku viedokļus par pētāmo jautājumu.
Kursa plāns
1 Literatūras studijas.
2 Literatūras studijas.
3 Literatūras studijas.
4 Literatūras studijas.
5 Literatūras studijas.
6 Literatūras studijas.
7 Literatūras studijas.
8 Literatūras studijas.
9 Literatūras apraksta gatavošana.
10 Literatūras apraksta gatavošana.
11 Literatūras apraksta gatavošana.
12 Literatūras apraksta gatavošana.
13 Pētījuma/ izmēģinājuma datu bāzes sagatavošana.
14 Pētījuma/ izmēģinājuma datu bāzes sagatavošana.
15 Pētījuma/ izmēģinājuma datu bāzes sagatavošana. 16 Literatūras studiju rezultāta prezentācija pētījuma virziena zinātnieku grupā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Atbilstoši bakalaura darbam izvirzītajām prasībām noformēts un publiski prezentēts literatūras apskats. Pārbaudes veids - ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 2. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2009. 96 lpp.
Papildliteratūra
1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427. 2. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Agro Pols : informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996. 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
Piezīmes
LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna un nepilna laika studentiem.