Excel
Kursa nosaukums Lopbarības ražošana
Kursa kods LauZ4243
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 28/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Aleksandrs Adamovičs

Kursa anotācija
Latvijā audzējamās laukaugu un zālaugu sugās, to bioloģiskās un saimnieciskās īpašības, piemērotība audzēšanas vietas izvēlei augstas un kvalitatīvas ražas ieguvei. Atšķirīgo augu sugu un ģinšu audzēšanas lietderība lopbarības ražošanai, audzēšanas tehnoloģijas, vākšanas laiku izvēle, ražas pirmapstrāde un sagatavošana uzglabāšanai un izbarošanai ziemā. Atšķirīgo kultūraugu ražības ekonomiska izvērtēšana, ražošanas izmaksas, augu ķīmiskā sastāva atšķirības un barotājvērtība.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst zināšanas par laukaugu ražību ietekmējošiem agroekoloģiskiem faktoriem, to savstarpējo mijiedarbību, laukaugu morfoloģisko uzbūvi, agroekoloģiskajām prasībām, audzēšanas agrotehnoloģiju, ražas kvalitāti. Studenti prot novērtēt laukaugu ražību ietekmējošo faktoru lomu, prot noteikt stiebrzāļu un tauriņziežu dzimtas zālaugu sugas, prot izvēlēties audzēšanas agrotehnoloģiju un zelmeņu veidošanas tehnoloģijas, sastādīt zāles lopbarības ieguves tehnoloģiskos plānus. Izglītojamie iegūst prasmes orientēties galveno lopbarības veidu sagatavošanas tehnoloģijās. Prot iegūtās prasmes pielietot jaunākajās informācijas tehnoloģijās un orientēties informācijā, publiski uzstāties un diskutēt, patstāvīgi sagatavot prezentāciju un profesionāli to aizstāvēt. Studenti ir kompetenti organizēt lopbarības ražošanu, ražas novākšanu, pirmapstrādi, uzglabāšanu, realizāciju, izvēlēties piemērotākās šķirnes, studēt ,kā arī analizēt zinātnisko literatūru un turpināt pašizglītoties.
Kursa plāns
1 Lopbarības veidi, to klasifikācija.
2 Labību botāniskais un saimnieciskais iedalījums.
3 Pākšaugi.
4 Bumbuļaugi.
5 Sakņaugi.
6 Eļļas augi.
7 Zaļmasai izmantojamie augi.
8 Tauriņziežu dzimtas zālaugi.
9 Stiebrzāļu dzimtas zālaugi.
10 Dabiskie zālāji.
11 Sēto zālāju ierīkošana.
12 Ganību racionāla izmantošana.
13 Pļavu racionāla izmantošana.
14 Zālāju mēslošana un kopšana.
15 Siena sagatavošanas tehnoloģijas. 16 Skābbarības sagatavošanas tehnoloģijas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kontroldarbi par noteiktām tēmām. Pēc laboratorijas darbu nostrādāšanas un aizstāvēšanas izglītojamie kārto eksāmenu.
Pamatliteratūra
1. Augkopība. A. Ružas redakcijā. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp. ISBN 9984596729.
2. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLU, 1998. 98 lpp.
3. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: LLU, 2005. 312 lpp. 4. Агрономия. Под редакцией В.Д. Мухи. Москва: Колос, Москва, 2001. 504 с. ISBN 5100035528.
Papildliteratūra
1. Piena lopkopība. Prof. A. Jemeļjanova redakcijā. Rokasgrāmata (4. nodaļa). Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
2. Коломейченко В.В. и др. Практикум по кормопроизводству с основами ботаники и агрономии. Москва : Колос, 2002. 334 c. ISBN 5100038039. 3. Grundlagen der Landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion E.R.Keller, H.Hanus, K.U.Heyland. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1997. 860 s.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti Jelgava: LLU. ISSN 1407-4427.
2. Agronomy Research. Tartu: Estonian Agricultural University. ISSN 1406-894X. 3. Crop Science,Madison. ISSN 0011-183X.