Excel
Kursa nosaukums Patentzinība un standarti
Kursa kods LauZ4240
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., doc. Dace Siliņa

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir izzināt intelektuālā īpašuma veidus, standartizācijas, produktu kvalitātes un sertifikācijas pamatprincipus. Apgūt autortiesību, patentu, rūpniecisko dizainparaugu, preču zīmju, augu šķirņu aizsardzības un "know-how" Latvijas un starptautisko likumdošanu, un tās pielietošanu praksē. Gūt vispārīgu priekšstatu lauksaimniecības produktu kvalitātes standartu un pārtikas nekaitīguma pamatos.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
•zināšanas par intelektuālā īpašuma veidiem, to aizsardzību Latvijā un pasaulē, kā arī to izmantošanas iespējas tautsaimniecībā;
•prasmes preču zīmju, dizainparaugu un patentu atrašanas un dokumentu noformēšanā; •kompetence atrast nepieciešamo informāciju par intelektuālo īpašuma veidiem un tā reģistrēšanu.
Kursa plāns
1 Intelektuālais īpašums, tā klasifikācija. Aizsardzība Latvijā un saskaņā ar starptautiskām vienošanām.
2 Autortiesības. Starptautiskie un nacionālie tiesību akti par autortiesībām.
3 Preču / pakalpojumu zīme. Tiesības uz preču zīmi un tiesību subjekti. Preču zīmes reģistrācija. Pieteikuma iesniegšana.
4 Preču zīmju starptautiskā klasifikācija. Preču zīmes izmantošana. Brīdinājuma marķējums.
5 Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. Domēnu vārdi. Kolektīvās preču zīmes nolikuma izstrādes pamatprincipi.
6 Dizainparauga jēdziens, reģistrācija. Rūpnieciskie dizainparaugi.
7 Praktiskais darbs par autortiesībām, preču zīmēm, dizainparaugiem.
8 "Know-how", rūpnieciskie noslēpumi, to aizsargāšana.
9 Izgudrojumi. Tiesības uz patentu. Patentu būtība, izgudrojuma patentspēja. Patents kā īpašuma objekts.
10 Patentu reģistrācija, nacionālais patents, Eiropas patents, starptautiskais patents. Praktiskais darbs par patentiem.
11 Augu šķirņu aizsardzība. Selekcionāra tiesības un pienākumi.
12 Praktiskais darbs par patentiem, augu šķirnēm.
13 Standartizācijas principi un uzdevumi. Starptautiskās standartizācijas institūcijas.
14 Sertificējamā produkcija, tās kategorijas. Produkcijas vērtēšanas noteikumi atbilstoši standartu prasībām.
15 Produkcijas kvalitātes kontrole un nodrošināšana. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums. Standartu prasības HACCP sistēmai. 16 Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes standarti. Latvijas un ES likumdošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi, kas veidojas akumulējoši: apmeklētas lekcijas, aktīva līdzdalība praktiskajos darbos un semināros, izpildot uzdotos uzdevumus, sekmīgi nokārtoti kontroldarbi par noteiktām tēmām. Ja nav apmeklētas vairāk kā 15% nodarbību, gala atzīmi iegūst: izstrādāti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi un sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums testa veidā.
Pamatliteratūra
1. Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 272 lpp.
2. Veikša I. Kas ir autortiesības. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. 143 lpp.
3. Utehins G. Produkcijas standartizācija un sertifikācija. Starptautiskās un nacionālās organizācijas. Mācību līdzeklis Nr.1. KIF “Biznesa komplekss”, Rīga, 1995. 50 lpp. 4. Intelektuālais īpašums kā kvalitatīvas attīstības avots. Latvijas Republikas Patentu valde. Rīga, 2002. 134 lpp.
Papildliteratūra
1. Viļuma I. Intelektuālais īpašums Eiropas Savienībā// Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2005.gada 9.augusts
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Republikas patentu valdes oficiālais vēstnesis. Patenti un preču zīmes. ISSN 1691-5976. 2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss visu LF specialitāšu studentiem.