Excel
Kursa nosaukums Augkopība I
Kursa kods LauZ4219
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Zinta Gaile

Priekšzināšanas
LauZ2042, Augsnes zinātne
LauZ3004, Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
LauZ3053, Laukkopība
LauZ3139, Agroķīmija
LauZ4031, Lauksaimniecības mehanizācija
LauZ4228, Augu aizsardzība
Kursa anotācija
Kursā apgūst ražu veidošanās teorētiskos pamatus: laukaugu ražību ietekmējošie agroekoloģiskie faktori to savstarpējā sakarība, vienotība un mijiedarbība. Iespējamie ražu līmeņi un to aprēķināšanas iespējas; apgūst sēklkopību: tās nepieciešamība un organizācija, sēklu morfoloģiskās un anatomiskās atšķirības, sēklu kvalitāte, sertifikācija, sagatavošana, uzglabāšana un realizācija. Apgūst graudaugu tautsaimniecisko nozīmi, morfoloģiskās un bioloģiskās īpašības, agroekoloģiskās prasības, augšanas un attīstības īpatnības, audzēšanas agrotehniku un ražas kvalitātes vērtēšanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Studenti iegūst zināšanas par laukaugu ražību ietekmējošiem agroekoloģiskiem faktoriem, to savstarpējo mijiedarbību, sēklkopības organizāciju Latvijā un sēklas sertifikāciju, par pirmās un otrās grupas labību morfoloģiisko uzbūvi, agroekoloģiskajām prasībām, audzēšanas agrotehniku un ražas kvalitāti.
• Studenti prot novērtēt laukaugu ražību ietekmējošo faktoru lomu, prot noteikt un analizēt sēklas un graudu kvalitāti, prot izmantot sēklas dokumentāciju, atšķir sēklas, pazīst labības un to šķirnes, prot aprēķināt labību ražību atbilstoši agroekoloģisko faktoru nodrošinājumam, prot izvēlēties audzēšanas agrotehniku labībām un sastādīt ražas ieguves tehnoloģisko plānu. • Studenti ir kompetenti organizēt labību ražošanu, ražas novākšanu, pirmapstrādi, uzglabāšanu, realizāciju, izvēlēties piemērotas šķirnes, vadīt sēklkopību saimniecībā, studēt zinātnisko literatūru un turpināt pašizglītoties par kursā iekļautajām tēmām.
Kursa plāns
1 Augkopoība kā lauksaimnieciskās ražošanas pamatnozare, tās raksturojums, nozīme un saistība ar citām nozarēm.
2 Kultūraugu klasifikācija, to grupējums pēc bioloģiskās piederības un iegūtās produkcijas veidiem.
3 Laukaugu ražas veidošanās teorētiskie pamati. Laukaugu ražību ietekmējošie agroekoloģiskie faktori, to mijiedarbība.
4 Fotosintētiski aktīvā radiācija (FAR), tās daudzuma izmaiņas laikā un telpā, FAR sadalījums laikā un telpā.
5 Augkopības produkcijas enerģētiskā bilance.
6 Temperatūra un augu augšana un attīstība.
7 Mitruma nodrošinājuma loma augu ražas ieguvē. Labību ražas aprēķins atbilstoši agroekoloģisko faktoru nodrošinājumam.
8 Sēklas nozīme augkopības produkcijas ražošanā. Šķirnes tīrība un citi kritēriji.
9 Sēklkopības sistēma un tās organizācija Latvijā. Sēklas materiāla sertifikācija, sertifikācijas shēma.
10 Labību vispārējais raksturojums, to botāniskā piederība. Labību un to sēklu morfoloģiskās pazīmes.
11 Labību augšana un attīstība. Fenoloģiskās fāzes un decimālais kods.
12 Ziemāju labības - to bioloģiskās īpatnības un agroekoloģiskās prasības.
13 Latvijā audzējamās ziemāju labību sugas, to ziemcietība, ražu līmeņi un agrotehnika.
14 Vasarāju labības. Latvijā audzējamās vasarāju sugas, to agroekoloģiskās prasības, nozīme graudu patēriņa nodrošināšanā.
15 Vasarāju labību agrotehnika.Griķi, prosa, sorgo, rīss. 16 Labību novākšana un ražas uzglabāšana. Kukurūzas audzēšanas mērķi Latvijā, agroekoloģiskās prasības, agrotehnika.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
izstrādāti un aizstāvēti visi paredzētie laboratorijas darbi, uzrakstīti 5 kontroldarbi, izstrādāts mājas darbs: Ražu līmeņi un to aprēķināšana labībām, un aprēķinātās ražas ieguves tehnoloģiskā plāna sastādīšana. Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu.
Pamatliteratūra
1. Augkopība. Ruža A. (red.) Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Bankina B., Gaile Z. Ziemāju labības un to slimības. Jelgava: LLU, 2014. 103 lpp.
3. Gaile Z., Bartuševics J. Kukurūzas audzēšana un izmantošana. Jelgava: LLU, 2012. 40 lpp. 4. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. Augkopība. Rīga: Zvaigzne, 1988. 509 lpp.
Papildliteratūra
1. Copeland L.O., McDonald M.B. Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. USA: Chapman & Hal, 1995. 409 p.
2. unkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2009. 55 lpp. 3. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne, 1980.
Periodika un citi informācijas avoti
1. LU Raksti, LF konferences Rakstu krājumi, Agronomijas Vēstis, Agronomy Research, Žemdirbyste=Agriculture.
2. Agro Tops, ISSN 1407-5164 Saimnieks LV ISSN 1691-1598. 3. TopAgrar ISSN 0342-2399: Das Magazin für Modern Landwirtshaft. Pieejams: http://www.topagrar.com/, AgriFuture for European Business Farmers
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" sadaļā Nozares profesionālās specializācijas kursi studējošiem, kuri iegūs profesionālo kvalifikāciju "Agronoms ar specializāciju laukkopībā" ar 2016./2017. studiju gadu.