Excel
Kursa nosaukums Augļkopība I
Kursa kods LauZ4151
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., viesdoc. Kaspars Kampuss
Dr. agr., asoc. prof. (Emeritus) Mintauts Āboliņš

Kursa anotācija
Kursa mērķis ir izzināt augļkopības stāvokli Latvijā un pasaulē. Studenti apgūst prasmi audzēt augļaugus, izzina to bioloģijas un ekoloģisko apstākļu kopsakarības. Apgūst augļaugu organogrāfiju. Augļaugu vairošanās veidi. Ģeneratīvā un veģetatīvā vairošanās.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par augļaugu audzēšanas zonām, sugu daudzveidību, organogrāfiju, augļaugu pavairošanas metodēm;
•prasmes kritiski izvērtēt augļaugu stādu pavairošanas metodes;
•kompetence izvērtēt un izanalizēt augļu un ogu stādu izaudzēšanas metodes un audzēšanas tehnoloģijas.
Kursa plāns
1 Augļkopības vieta tautas saimniecībā un zinātņu struktūrā.
2 Augļkopība pasaulē un Latvijā, attīstības perspektīvas.
3 Augļaugi mērenajā klimatā, to iedalījums bioloģiski-saimnieciskās grupās.
4 Augļaugi pasaules karstā klimata zonās.
5 Augļaugu organogrāfija. Mācība par augļaugu uzbūvi.
6 Augļaugu augšanas un attīstības bioloģija. Augļaugu mūžs.
7 Augļaugu vairošanās bioloģija. Dzimumvairošanās. 8 Augļaugu bezdzimuma vairošanās: veģetatīvā vairošanās. Potēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite. Kurss tiek ieskaitīts, kad sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi par atsevišķiem tematiskiem blokiem, kā arī izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi. Kursa projekts 1,5 KP.
Pamatliteratūra
1. Intensīvās augļkopības rokasgrāmata. M. Skrīvele, L. Ikase, E. Kaufmane u.c. Dobele: Valsts DSIS, 2000. 281 lpp.
2. Sudrabs J. Augļkopība. Rīga: LVI, 1960. 679 lpp. 3. Westwood M. N. Temperate Zone Pomology, Physiology and Culture. Portland, Oregon: Timber Press, 1993. 523 p.
Papildliteratūra
1. Kārkliņš J. Augļkopība: Augļaugu audzēšanas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1990. 270 lpp. 2. Kārkliņš J. Augļkopība: Augļu dārzs. Rīga: Zvaigzne, 1992. 443 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 2. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
Piezīmes
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju dārzkopībā nepilna laika studentiem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā.