Excel
Kursa nosaukums Bioloģiskā augkopība un dārzkopība
Kursa kods LauZ4150
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 16/09/2014
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., asoc. prof. Dzidra Kreišmane

Kursa anotācija
Vidi saudzējošu tehnoloģiju nozīme bioloģiskajā lauksaimniecībā. Augkopības tehnoloģiju īpatnības. Pārejas periods. Augseku, augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas tehnoloģijas un to teorētiskais pamatojums. Laukaugu un dārzaugu sugu izvēle bioloģiskajam ražošanas veidam. Daudzgadīgo zālaugu nozīme. Plānošanas principi bioloģiskajā dārzkopībā. Bioloģiskās dārzkopības tehnoloģijas dārzeņu, ogulāju un augļkoku audzēšanā. Bioloģiskajai ražošanai piemērotās šķirnes un to īpašības. Bioloģiskās sēklkopības sistēma un tās uzdevumi. Biškopības ražošana un bišu slimību un kaitēkļu ierobežošana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par bioloģiskās lauksaimniecības būtību, kopīgo un atšķirīgo ar integrēto ražošanas metodi, par pārejas periodu uz bioloģisko saimniekošanu, par laukaugu un dārzaugu audzēšanu pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, par sēklu un stādu audzēšanas principiem un biškopības produkcijas ražošanu bioloģiskās dravošanas apstākļos.
• Prasmes izstrādāt pārejas perioda pasākumu plānu uz bioloģiskās saimniekošanas metodi. Plānot augsekas laukaugu un dārzaugu audzēšanai pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Iekārtot, uzturēt un kopt bites atbilstoši bioloģiskajiem principiem. • Studenti ir kompetenti pielietot un novērtēt laukaugu un dārzaugu audzēšanas tehnoloģiju atbilstību un bišu dravošanas pamatprincipus bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā.
Kursa plāns
1 Augseku, augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas pasākumu plāna izstrādāšana bioloģiskajai saimniecībai
2 Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiskās shēmas bioloģiskajās saimniecībās.
3 Bioloģiskajam ražošanas veidam piemērotas labību šķirnes, to raksturojums
4 Bioloģiskajam ražošanas veidam piemērotas kartupeļu šķirnes, to raksturojums
5 Piemērotas lopbarības zālaugu, kā arī zaļmēslojumam domāto augu šķirnes, to raksturojums.
6 Dēstu audzēšanas tehnoloģijas izstrāde atklātā laukā dārzeņu audzēšanai bioloģiskajā dārzkopībā.
7 Racionāls dārzeņu izvietojums dažādās augsekās. Izstrādāt augseku apgūšanas pārejas plānu X saimniecībā
8 Dārzeņu jauktie sējumi dobēs nelielām platībām. Izvietot augus, ievērojot to biolaukus un saderību
9 Augļu dārza augsnes auglības uzturēšanas sistēmas.
10 Bioloģiskajā dravniecībā izmantojamie bišu mājokļi, to sastāvdaļas
11 Dravošanas un specifisko produktu ražošanas inventārs.
12 Izplatītāko bišu slimību un kaitēkļu ierobežošana ar bioloģiskajām metodēm.
13 Bišu slimību ierobežošanas pasākumu plāna izstrāde.
14 Bioloģiskajā dravniecībā izmantojamā barības bāze. Kultivējamie nektāraugi un kultūraugu apputeksnēšana.
15 Bišu produktu ražošanas atšķirības bioloģiskajā un tradicionālā dravniecībā 16 Patstāvīgo darbu prezentācija un kontroldarbu kārtošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Četri kontroldarbi, tests, praktisko darbu un patstāvīgā darba izstrāde un aizstāvēšana. Akumulējoša ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Bioloģiskās augkopības pamati. Sast. I. Miške, D. Brutāne, I. Žola. Rīga: Nordik, 2007. 254 lpp.
2. Integrētā un bioloģiskā lauksaimniecība. Autoru kolektīvs, lekciju konspekts Lauksaimniecības fakultātes studentiem, datorsalikums. Jelgava: LLU LF, 1998. 80 lpp. 3. Praktiskā bioloģiskā lauksaimniecība III. M. Vaivares red. Rīga: McĀbols, 2000. 111 lpp.
Papildliteratūra
1. Praktiskā bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā IV. M.Vaivares red. Rīga, 2005. 132 lpp.
2. Intensīvās augļkopības rokasgrāmata. M. Skrīvele, L. Ikase, E. Kaufmane u.c. Dobele: Valsts DSIS, 2000. 281 lpp. 3. Štrols V. D. Kosmoss dārzā. Bioloģijas noslēpumi dārzkopībā – ceļš uz labāku ražu. No vācu valodas tulkojusi I. Žola. Rīga: Nordik, 2009. 278 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 3. Sējas un ražas avīze 2014. ISBN 2000002915
Piezīmes
Izvēles kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība".