Excel
Kursa nosaukums Cūkkopība
Kursa kods LauZ4093
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., asoc. prof. Lilija Degola

Priekšzināšanas
LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana
Vete2023, Dzīvnieku anatomija un fizioloģija
Kursa anotācija
Cūku bioloģiskās īpatnības, to izmantošanas līmenis, šķirņu raksturojumi un izvēles pamatojums, cūku etoloģija, cūku konstitūcija un eksterjers, tā vērtēšana, ciltsdarbs, audzēšanas metodes cūkkopībā, ganāmpulka atražošanas organizācija, sivēnu izaudzēšanas tehnoloģija, cūku nobarošana, cūku turēšanas tehnoloģijas, cūkkopības saimniecību darbības principi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūs zināšanas par cūkgaļas ražošanu, cūku turēšanas tehnoloģijām un audzēšanas metodēm. Sekmīgi nokārtots eksāmens. Apgūs prasmes organizēt darbu cūkkopības fermās un izvēlēties labākās cūku turēšanas tehnoloģijas. Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi. Studenti būs kompetenti spriest un analizēt cūkgaļas ražošanas tehnoloģijas un argumentēt savu viedokli. Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Kursa plāns
1. Cūkkopības tautsaimnieciskā nozīme un tās stāvoklis Latvijā, pasaulē, cūkgaļa kā pārtikas produkts.
2. Cūku bioloģiskais potenciāls un tā izmantošanas līmenis, augšanas un attīstības likumsakarības.
3. Cūku etoloģija.
4. Stress, tā izraisošie faktori.
5. Eksterjers un konstitūcija, saistība ar produktivitāti, vērtēšana.
6. Cūku šķirņu izveidošana, raksturojums, izvēle.
7. Selekcijas darbs cūkkopībā, selekcijas ģenētiskie pamati.
8. Audzēšanas metodes cūkkopībā.
9. Selekcijas darba plānošana.
10. Ganāmpulka atražošanas tehnoloģija.
11. Sivēnmāšu meklēšanās, grūsnības diagnostika, embriju augšana un attīstība, atnešanās.
12. Sivēnu izaudzēšanas tehnoloģija.
13. Novietņu iekārtojums un cūku turēšana.
14. Cūku lielfermas darbības principi.
15. Cūku nobarošana. 16. Cūku realizācija, cūkgaļas kvalitāte.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un atbildēti praktiskie darbi, sekmīgi nokārtots eksāmens.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Students patstāvīgi studē populārzinātnisko literatūru.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.
Nostrādāto praktisko darbu novērtē saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Bez sekmīgas praktisko darbu izpildes, nevar kārtot eksāmenu.
Pamatliteratūra
1. Z. Bērziņa, D. Kairiša, A. Laurs, J. Priekulis, S. Štrausa, A. Veģe. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Zemkopības ministrija, Rīga, Latvija, 2003, 96-186 lpp.
2. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001, 171. lpp.
3. NRC. Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. The National Academies Press, Washington, 2012. D.C.,400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition 4. Patience J.F., Thacker P.A. and de Lange C.F.M., 1995.Swine nutrition guide. 2nd edition, Published by Prairie Swine Centre Inc., Canada, 274 pp. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF
Papildliteratūra
Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm http://www.ccc.lv/docs/ciltsdarba_new.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Journal of Dairy Science [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. https://www.journalofdairyscience.org/
4. Proceedings of the Baltic animal breeding conference.
5. Agronomy research, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
6. Science Direct database. [Online] [viewed 14.02.2019.]. https://www.sciencedirect.com 7. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. [tiešsaiste] [skatīts 14.02.2019.]. http://llufb.llu.lv
Piezīmes
Studiju kurss LF Lauksaimniecības bakalaura grāda un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei zootehnikas specialitātē un profesionālai bakalaura lauksaimniecībā ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis studiju programmai, kā arī izvēles studiju kurss visām LLU pamatstudiju programmām.