Excel
Kursa nosaukums Ievads populāciju ģenētikā
Kursa kods LauZ4083
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 16/09/2014
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Jonkus

Kursa anotācija
Kursa uzdevums iepazīstināt ar populāciju ģenētisko struktūru, tās raksturošanas iespējām. Noteikt gēnu un genotipu biežumu un ģenētisko līdzsvaru populācijā, to pārmainošos faktorus. Lielu un mazu populāciju ģenētiskās struktūras raksturojums gēnu biežumu un inbrīdinga terminos. Populāciju efektīvais lielums un tā saistība ar ģenētiskajiem procesiem populācijā. Izlases un citu populācijas ģenētisko struktūru pārmainošo faktoru darbības sekas. Izcelšanās kontroles nozīme reālu populāciju raksturošanā. Inbrīdinga un krustošanas sistēmas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistranti iegūst:
• zināšanas par populāciju izkopšanas iespējām mērķtiecīgi pārmainot populāciju ģenētisko struktūru, palielinot vēlamo gēnu un genotipu biežumu tajās;
• prasmes izprast ģenētiskos procesus lielās un mazās populācijās un izmantot tos selekcijas darbā; • kompetenci veikt maģistra darbā lielu un mazu populāciju ģenētisko analīzi, interpretēt iegūtos rezultātus, formulēt secinājumus, pamatot lēmumus un veikt to analīzi.
Kursa plāns
1 Populācija, ka sugas eksistences forma. Lauksaimniecības dzīvnieku populācijas.
2 Ģenētiskie procesi panmiktiskā populācijā. Hārdija-Veinberga likums.
3 Alēļu un genotipu frekvences divalēļu sistēmā.Ģenētiskais līdzsvars populācijā.
4 Populāciju ģenētiskais polimorfisms un heterozigotāte. Ar X- hromosomu saistīto gēnu un genotipu frekvence.
5 Populācijas ģenētiskās struktūras pārmaiņas, to ietekmējošie faktori.
6 Izlases izraisītās pārmaiņas populācijā. Pret recesīviem un dominantiem gēniem vērstās izlases efektivitāte.
7 Gēnu biežuma pārmaiņas. Migrācijas un mutāciju loma populāciju ģenētiskās struktūras pārmainīšanā.
8 Evolūciju noteicošie faktori: mutāciju spiediens, gēnu plūsma, gēnu dreifs un dabiskā izlase. Dabiskās izlases veidi.
9 Inbrīdings, tā sekas ideālā populācijā.Īpatņa inbrīdinga koeficients.
10 Inbrīdinga minimizēšanas iespējas. Ciltsrakstu lietošanas iespējas reālu populāciju raksturošanā.
11 Efektīvās populācijas lielums (Ne).Ne un inbrīdinga sakarība.
12 Populācijas efektīvo lielumu ietekmējošie faktori: inbrīdinga ierobežošana, dzimumu proporcijas u.c.
13 Radniecība, kā izcelšanās kopība. Radniecības koeficients.
14 Inbrīdinga un krustošanas sistēmas.Šķirnes struktūra inbrīdinga un autbrīdinga gadījumā.
15 Genoma selekcija nozīme populāciju izkopšanā. 16 Ģenētiskās daudzveidības nozīme. Latvijā saglabājamo lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu populāciju izpēte.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Apgūts studiju kursa lekciju materiāls, nostrādāti un atbildēti ptaktiskie darbi. Referāts par izvēlētu tēmu. Sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens. Gala vērtējumu veido: semināru un referāta vērtējums 30%, eksāmena atzīme 70%.
Pamatliteratūra
1. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga: Zvaigzne, 1991. 397 lpp.
2. Bourdon R.M. Understanding Animal Breeding. England: Pearson Education Limited. 2014. 518 p.
3. Population genetics by Knud Christensen [tiešsaiste] [skatīts10.10.2014.]. Pieejams: http://www.ihh.kvl.dk/htm/kc/popgen/genetics/genetik.htm 4. Falconer D.S., Mackay T.F.C. Introduction to Quantitative Genetics. 4th ed. Edinburgh: Longman Limited, 1996. 464 p.
Papildliteratūra
1. Garkāvijs F. Ģenētika. Rīga: Zvaigzne, 1983. 280 lpp. 2. Бакай A. B., Қочиш И. И., Cкрипниченко Г.Г. Генетика. Москва: Koлoc, 2006. 448 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Animal Breeding and Genetics. Wiley. Online ISSN: 1439-0388
2. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. Herausgeber Forschungsinstitut fur die Biologie landwirtschaftliche Nuztiere (FBN), Dummerstorf. ISSN 0003-9438 2. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
Piezīmes
Kurss iekļauts LF akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma „Lauksaimniecība” specializācija Lopkopība.