Excel
Kursa nosaukums Puķkopība
Kursa kods LauZ4028
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., doc. Antra Balode

Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par ekoloģisko faktoru nozīmi puķu kultūru audzēšanā, iepazīstas ar rūpniecisko puķu kultūru bioloģiski saimnieciskajiem raksturojumiem, gūst iemaņas šķirņu izvēlē atkarībā no uzziedināšanas laika un ekoloģisko faktoru nodrošinājuma.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
•zināšanas par puķu audzēšanu, introdukciju un selekciju;
•prasmes praktiski pielietot iegūtās zināšanas dārzkopības uzņēmumos, izprast puķu audzēšanas īpatnības; •kompetence dažādu puķu noteikšanā un raksturošanā.
Kursa plāns
1 Puķkopības nozare, tās attīstības perspektīvas.
2 Puķu kultūru introdukcija un specializācijas virzieni audzēšanā, realizācijā un eksportā.
3 Ekoloģisko faktoru raksturojums, ražas veidojošie parametri.
4 Ekoloģisko faktoru nodrošinājuma iespējas un tā saikne ar produkcijas un kvalitātes rādītājiem.
5 1. kontroldarbs. Fotoperiods un ražas programmēšana.
6 Substrāti un minerālā barošanās puķu kultūrām.
7 Audzēšanas veidi un mēslošanas īpatnības veģetācijas periodā.
8 Temperatūras prasību nodrošinājums augu attīstības fāzēs.
9 3. kontroldarbs. Fizioloģiski aktīvu vielu izmantošana puķu kultūru augšanā un attīstībā.
10 Ražu audzēšanas agrotehnikas raksturojums.
11 Neļķu audzēšanas sistēma un produktivitāti limitējošie nosacījumi.
12 Krizantēmu uzziedināšana un fotoperiodiskā reakcija, kvalitāti noteicošie faktori.
13 Gerberu selekcija un kvalitātes produkcijas ieguves rādītāji.
14 Frēziju introdukcija un audzēšanas sistēmas raksturojums.
15 4. kontroldarbs. Podu puķu kultūru audzēšanas un uzziedināšanas bioloģiski saimnieciskais novērtējums. 16 Dārza puķes. Puķu dēstu audzēšanas ekonomiskais novērtējums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem četriem kontroldarbiem. Gala atzīmi veido vidējā no kontroldarbiem. Izstrādā kursa darbu 1 KP apjomā.
Pamatliteratūra
1. Latvijas ieteicamo krāšņumaugu sortiments. Rīga: Zinātne, 1991. 230 lpp. 2. Krizantēmas. Atb. red. V. Zvirgzdiņa. Rīga: Zinātne, 1991. 180 lpp.
Papildliteratūra
1. Apstādījumu veidotāju ceļvedis. Latvijas kokaudzētavu sortimentā: Koki. Krūmi. Liānas. Ziemcietes. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, Omorika, 2001. 208 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dārzs un Drava:: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
2. Latvijas Avīze. Rīga: Lauku Avīze. ISSN 1691-1229. 3. Dārza Pasaule. Rīga : Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
Piezīmes
Obligātais kurss LF Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna laika studentiem. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju dārzkopībā nepilna laika studentiem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna un nepilna laika studentiem.