Excel
Kursa nosaukums Daiļdārzkopība
Kursa kods LauZ4027
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Aija Dižgalve

Kursa anotācija
Apgūt dendroloģijas un introdukcijas pamatus, kokaugu un puķu klasifikāciju, to bioloģiskās un dekoratīvās īpašības, iepazīt dekoratīvo augu pavairošanas metodes, vērtēt uzkrātās zinātniskās atziņas un praktisko pieredzi dekoratīvo augu audzēšanā un pavairošanā stādaudzētavās Latvijā un ārzemēs.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs
•zināšanas par introdukcijas vēsturiskajiem aspektiem, genofondu un dendroloģiju, pavairošanas un audzēšanas tehnoloģijām un to pielietošanu un izmantošanu stādaudzētavās;
•prasmes praktiski pielietot, analizēt, uzkrāt un izmantot informāciju par stādaudzēšanas nozares aktualitātēm; •kompetence apstādījumu augu stādaudzēšanas teorētiskajos un praktiskajos aspektos.
Kursa plāns
1 Priekšmeta saturs. Arboretumu specializāciju noteicošie faktori.
2 Botānisko dārzu pamatdarbības virzieni.
3 1. kontroldarbs. Dendroloģijas attīstības periodi.
4 Introducentu ieviešanas vēsturiskie aspekti.
5 Dendrofloras vērtēšanas sistēmas.
6 1. kontroldarbs. Krāšņumaugu klasifikācija un raksturojums.
7 Kokaugu dekorativitātes rādītāju raksturojums.
8 Ekoloģisko faktoru nozīme augu augšanā un attīstībā.
9 Antropogēno faktoru iedalījums un nozīme.
10 Introducentu piemērotības vērtējums un kritēriji.
11 Pavairošanas veidu bioloģiski saimnieciskais raksturojums.
12 Ģeneratīvās metodes, sēklu pēcbriedes fizioloģiskie un bioķīmiskie procesi.
13 2. kontroldarbs. Sējeņu audzēšanas un kopšanas pasākumu sistēma.
14 Veģetatīvās pavairošanas metodes raksturojums.
15 Audzēšanas sistēmas un stādu kvalitātes paaugstināšanas iespēju vērtējums. 16 3. kontroldarbs. Arboretumu organizācijas un stādu kvalitātes prasības.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgiem darbiem, uzrakstītiem visiem trim kontroldarbiem. Gala atzīmi veido vidējā no kontroldarbiem.
Pamatliteratūra
1. Apstādījumu veidotāju ceļvedis. Rīga, 2006.
2. Brickell C. RHS Encyclopedia of Plants and flowers. Great Britain: Dorling Kindersley, 2010. 744 p.
3. Gavin D. Design Your Garden. London: A. Dorling Kindersley Book, 2004. 192 p. 4. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 452 lpp.
Papildliteratūra
1. Latvijas ieteicamo krāšņumaugu sortiments: lakstaugi un rozes. Atb. red. S. Ieviņa. Rīga: Zinātne, 1991. 231 lpp.
2. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp. 3. Розмари А. Настольная книга садового дизайнера. Москва, 2006. 287 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
2. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172. 3. Deko.: dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga: Žurnāls Santa.ISSN 1407-7027.
Piezīmes
Obligāts kurss Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna laika studentiem. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju dārzkopībā nepilna laika studentiem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna un nepilna laika studentiem.