Kursa nosaukums Pētījumu metodika
Kursa kods LauZ4010
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
lauksaimniecības maģistrs, lekt. Indulis Melngalvis

Kursa anotācija
Temata izvēle un pētījumu uzdevumu noteikšana. Temata līdzšinējās izpētes stāvokļa noskaidrošana. Darba hipotēzes izvirzīšana. Izmēģinājuma shēmu un tām nepieciešamo resursu plānošana. Novērojumu plānošana. Paraugkopas statistisko rādītāju aprēķināšana. Izmēģinājumu datu būtiskuma vērtējums. Izmēģinājuma rezultātu lineārā korelācijas un regresijas analīze. Tabulu, diagrammu, pārskatu sastādīšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa darba apguves studentam būs:
• zināšanas un izpratne par lauksaimniecības pētījumu plānošanu, iegūto datu apstrādi un interpretāciju;
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot darba pētījuma pamatjautājumus, mērķi un uzdevumus, izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, interpretēt datu apstrādes rezultātus, formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus; • kompetences sadarbībā ar darba vadītāju veikt studiju noslēguma darba pētījumu, praktiski lietot citu pētījumu rezultātus.
Kursa plāns
1 Literatūras apskats.
2 Literatūras apskats.
3 Darba hipotēze.
4 Izmēģinājuma shēmas izstrāde.
5 Izmēģinājuma variantu sakārtojums.
6 Izmēģinājuma pamatelementu aprēķins.
7 Izmēģinājuma resursu aprēķins.
8 Izmēģinājumā plānotie novērojumi.
9 Paraugkopas statistisko rādītāju aprēķins un vērtējums.
10 Izmēģinājuma ražu rezultātu vērtējums.
11 Izmēģinājuma novērojumu rezultātu būtiskuma vērtējums.
12 Izmēģinājuma rezultātu korelācijas analīze.
13 Izmēģinājuma rezultātu regresijas analīze.
14 Secinājumi/
15 Izmantotās zinātniskās literatūras bibliogrāfiskais apraksts. 16 Kursa darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba izstrāde un aizstāvēšana.
Pamatliteratūra
1. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel: mācību līdzeklis studentiem Sast. I. Arhipova, L. Ramute, L. Paura. Jelgava: LLU, 1999. 159 lpp.
2. Petersen R. G. Agricultural Field Experiments Designe and Analysis. Oregone State Universit, 1994. 432 p.
3. Rubenis J., Liepa I. Agronomisko izmēģinājumu metodikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1976. 180 lpp. 4. Rubenis J. Agronomisko izmēģinājumu metodikas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 157 lpp.
Papildliteratūra
1. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Mācību līdzeklis augstskolām. Rīga: LR CSP, 1998. 336 lpp.
2. Liepa I. Biometrija. Rīga.: Zvaigzne, 1974. 336 lpp.
3. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2009. 96 lpp. 4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427. 4. Journal of Agricultural Research. Hosted by U.S. Department of Agriculture. ISSN: 0095-9758.
Piezīmes
Kursa darbs obligāts Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskajai un profesionālajai studiju programmai laukkopības, dārzkopības un zootehnikas specializācijas studentiem, kā arī profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" visu specializāciju studentiem.