Excel
Kursa nosaukums Pētījumu metodika
Kursa kods LauZ4010
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., lekt. Indulis Melngalvis
Dr. agr., doc. Diāna Ruska

Priekšzināšanas
Biol1015, Biometrija
Kursa anotācija
Kursa darba temata izvēle un pētījumu uzdevumu noteikšana. Temata līdzšinējās izpētes stāvokļa noskaidrošana. Darba hipotēzes, mērķa un uzdevumu izvirzīšana. Izmēģinājuma shēmu un tām nepieciešamo resursu plānošana. Novērojumu plānošana. Paraugkopas statistisko rādītāju aprēķināšana. Izmēģinājumu datu būtiskuma vērtējums. Izmēģinājuma rezultātu lineārā korelācijas un regresijas analīze. Tabulu, diagrammu, pārskatu sastādīšana. Pētījuma darba noformēšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa darba apguves studentam būs:
• zināšanas un izpratne par lauksaimniecības pētījumu plānošanu, iegūto datu apstrādi un interpretāciju;
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot darba pētījuma pamatjautājumus, mērķi un uzdevumus, izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, interpretēt datu apstrādes rezultātus, formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus;
• kompetence sadarbībā ar darba vadītāju veikt studiju noslēguma darba pētījumu, praktiski lietot citu pētījumu rezultātus.
Spēj sekmīgi izstrādāt kursa darbu un to prezentēt.
Kursa plāns
1.Ievada un literatūras apskata veidošana, 2h.
2.Darba hipotēze, mērķis un uzdevumi.
3.Izmēģinājuma shēmas izstrāde.
4.Izmēģinājuma variantu sakārtojums un plānotie novērojumi, 2h.
5.Izmēģinājuma resursu plānojums un aprēķins, 2 h.
6.Paraugkopas statistisko rādītāju aprēķins un vērtējums.
7.Izmēģinājuma rezultātu būtiskuma vērtējums, 2h.
8.Izmēģinājuma rezultātu korelācijas un regresijas analīze.
9.Secinājumi.
10.Izmantotās zinātniskās literatūras bibliogrāfiskais apraksts. Atsauču veidošana tekstā.
11.Pielikumi, to noformēšana.
12.Kursa darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba izstrāde un aizstāvēšana.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Veic izmēģinājuma plānošanu par izvēlētu tēmu un doto datu apstrādi un rezultātu interpretāciju. Kursa darbu izstrādā pēc metodiskajiem norādījumiem, kas tiek izsniegti kursa sākumā, izmantojot kursa darba uzdevumu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Gala vērtējumu veido kursa darba recenzijas vērtējums un prezentācijas kvalitāte.
Pamatliteratūra
1.Gustavii B. How to write and illustrate scientific paper. Cambridge University Press, 2008. 168p.
2.Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel: mācību līdzeklis studentiem. Sast. I. Arhipova, L. Ramute, L. Paura. Jelgava: LLU, 1999. 159 lpp.
3.Petersen R. G. Agricultural Field Experiments Designe and Analysis. Oregone State Universit, 1994. 432 p.
4.Singh Y.K. Fundamental of research and methodology and statistics. Published by New Age International (P) Ltd., Publishers, 2006. 310 p.
5.Rubenis J., Liepa I. Agronomisko izmēģinājumu metodikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1976. 180 lpp.
6.Rubenis J. Agronomisko izmēģinājumu metodikas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 157 lpp.
Papildliteratūra
1.Neparametriskās metodes, SPSS datorprogramma. Mācību līdzeklis studentiem, LLU: sast. L. Paura, I. Arhipova. Jelgava: LKC, 2002.148 lpp.
2.Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Mācību līdzeklis augstskolām. Rīga: LR CSP, 1998. 336 lpp.
3.Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.
4.Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2.Journal of Agricultural Research. Hosted by U.S. Department of Agriculture. ISSN: 0095-9758.
3.Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
4.Līdzsvarota lauksaimniecība : Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētās zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti
5.AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
Piezīmes
Kurss obligāts Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" visu specializāciju studentiem.