Excel
Kursa nosaukums Ģenētika un selekcija
Kursa kods LauZ4006
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 07/02/2012
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., viesdoc. Arta Kronberga

Kursa anotācija
Studiju kurss ir veltīts izpratnes veidošanai par ģenētiku un tās galvenajām likumsakarībām, kā arī augu selekcijas teorētiskajiem pamatiem. Studiju kursā iepazīstas ar iedzimtības citoloģiskajiem un materiālajiem pamatiem, Mendeļa iedzimtības likumiem, organismu mainības, heterozes ģenētiskajiem mehānismiem, populāciju ģenētikas pamatiem, nehromosomālo iedzimtību. Jēdziens par selekciju un šķirni, mācība par selekcijas izejmateriālu, iekšsugu hibridizācija, izlase, selekcija uz dažādām pazīmēm. Selekcijas etapi un procesa organizācija, selekcijas praktiskie jautājumi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par ģenētikas pamatlikumiem un selekcijas būtību, abu nozaru savstarpējo saikni, galvenajām augu selekcijas shēmām un metodēm un to izvēlas pamatprincipiem.
Prasmes un iemaņas ģenētikas uzdevumu risināšanā, selekcijas plāna (pareiza selekcijas metode, shēma atkarībā no sugas īpatnībām sastādīšanā) Kompetence. Studenti ir kompetenti iesaistīties dažādu laukaugu sugu selekcijas procesā un šķirņu reģistrācijā. Kompetenti noteikt selekcijas mērķus un darba specializācijas virzienus, veikt darba plānošanu, selekcijas materiāla izvērtēšanu.
Kursa plāns
1 Ģenētikas jēdziens, vēsture, ģenētika, galvenie pētījumu virzieni
2 Iedzimtības citoloģiskie pamati
3 Iedzimtības molekulārie pamati
4 Mendeļa iedzimtības likumi: mono, dihibrīdiskā krustošana
5 Mendeļa iedzimtības likumi: komplementaritāte, epistāze
6 Organismu iedzimstošā un neiedzimstošā mainība. Mutāciju klasifikācija
7 Gēnu, hromosomu, genoma mutācijas, to raksturojums
8 Attālā hibridizācija.Populāciju ģenētika
9 Nehromosomālā iedzimtība. Inbrīdings un heteroze
10 Jēdziens par selekciju. Šķirņu klasifikācija
11 Izejmateriāla nozīme augu selekcijā.
12 Iekšsugu hibridizācija
13 Izlase kā selekcijas metode. Izlases veidi atkarībā no augu sugas
14 SĪN, AVS tests. Selekcijas procesa organizācija
15 Fenotipisko, bioķīmisko, DNS marķieru izmantošana selekcijā 16 Selekcija uz dažādām pazīmēm: abiotiskajiem, biotiskajiem faktoriem
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāuzraksta 8 testi par lekciju tēmām, 2 kontroldarbi par ģenētikas un selekcijas sadaļu, viens par terminoloģiju, jāiegūst ieskaite par semināru tēmām. Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu.
Pamatliteratūra
1. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga, 1991. 397 lpp.
2. Raipulis J. Ģenētikas pamati. Rīga: RaKa, 2002. 250 lpp.
3. Āboliņš M. Ģenētikas praktikums. Jelgava: LLU. 1997. 225 lpp. 4. Brown J., Caligari P. An Introduction to Plant Breeding. Oxford: Blackwell Publishing. 2009. 209 p.
Papildliteratūra
1. Dictionary of Plant Breeding, Rolf H.J.Schlegel, CRC Press, 2010. 571 p.
2. Chahal G.S., Gosal S.S. Principles and procedures of plant breeding. Harrow, U.K: Alpha Science International Ltd. 2002. 604. p. 3. Holms I. Laukaugu selekcija Latvijā. Rīga: Avots, 1992. 112 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
2. Plant Breeding. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0179-9541. ISSN (electronic): 1439-0523. 3. Euphytica Published by Springer. ISSN (printed): 0014-2336. ISSN (electronic): 1573-5060. Pieejams LLU FB abonētajā datubāze SpringerLink http://www.springerlink.com/content/0014-2336/
Piezīmes
Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes Profesionālā bakalaura studiju programmai Lauksaimniecība, Laukkopības virziena, pilna un nepilna laika studijās; bakalaura studiju programmas Lauksaimniecība laukkopības virziena pilna laika studentiem; otrā līmeņa profesionālās studiju programmas Lauksaimniecība specializācijas virziena laukkopība nepilna laika studentiem.