Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Kursa kods LauZ3172
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 06/12/2016
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Kairiša
Dr. agr., asoc. prof. Dzidra Kreišmane
Mg. agr., lekt. Irina Sivicka

Priekšzināšanas
LauZ2012, Augu aizsardzība
LauZ2048, Lopbarības ražošana
LauZ3004, Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
LauZ3147, Dārzkopības produkcijas ražošana I
LauZ3148, Dārzkopības produkcijas ražošana III
LauZ3154, Lopkopības produktu ražošana I
LauZ3156, Lopkopības produktu ražošana II
LauZ4236, Augkopības produkcijas ražošana I
LauZ4237, Augkopības produkcijas ražošana II
LauZ4239, Dārzkopības produkcijas ražošana II
Kursa anotācija
Pamatojoties uz iepriekš iegūtajām zināšanām uzņēmējdarbībā un speciālajos studiju kursos laukkopības, lopkopības vai dārzkopības virzienā, studenti izstrādā kursa darbu. Uz vairākos studiju kursos iegūto teorētisko zināšanu pamata studenti izstrādā konkrētas lauksaimniecības produkcijas ieguves tehnoloģijas un aprēķina šo tehnoloģiju izmaksas, paredz iespējamos ražošanas riskus un plāno to vadības pasākumus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par dārzkopības un laukkopības produkcijas ražošanu ietekmējošiem faktoriem un iespējamiem riskiem, tehnoloģiju izmaksām, produkcijas kvalitāti ietekmējošiem faktoriem un tās konkurētspēju tirgū; lopkopībā – par lopkopības produkcijas ražošanu, iegūtās produkcijas daudzumu un kvalitāti, galvenās ražošanas izmaksām un to samazināšanas efektivitāti.
• Prasmes teorētiskās zināšanas izmantot dārzkopības, lopkopības vai laukkopības produkcijas veidu ražošanas plānošanai, darbu organizēšanai, aprēķināt ražošanas izmaksas, noteikt risku veidus un to mazināšanas iespējas; lopkopības jomā studenti pratīs izvērtēt konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem un putniem un piemērotākos lopbarības veidus. • Studenti būs kompetenti novērtēt konkrētu lopkopības, dārzkopības vai laukkopības produkcijas ražošanas veidu tehnoloģiju atbilstību un konkurētspēju.
Kursa plāns
1 Ievads ar tēmas pamatojumu, darba mērķi un uzdevumiem
2 Literatūras apskats – cieši saistīts ar darba tēmu. Tā apjoms 6–7 lpp.
3 Kursa projektā izmantotās metodes un materiāli 1–2 lpp. apjomā
4 Apraksta kur un kāds datu un informācijas materiāls ir iegūts
5 Apraksta kā datu materiāls apkopots un kā veikta datu analīze
6 Pētījumu rezultāti un analīze: nodaļu strukturē atbilstoši darba uzdevumiem
7 Secinājumi – ne vairāk kā 4–5 izrietoši no pētījuma daļā veikto datu analīzes un atrastajām likumsakarībām
8 Secinājums var papildināt ar ieteikumiem, kuri pamatojas uz darbā veikto tehnoloģiju analīzi
9 Izmantotās literatūras saraksts – ar atsauci tekstā 10 Pielikumi: datu pirmavoti, produkcijas kvalitātes rādītāji, ilustratīvi materiāli, u.tml. ar atsaucēm tekstā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ir jāizstrādā kursa darbs saskaņā ar mācībspēka sniegtajiem norādījumiem.
Pamatliteratūra
1. Lauksaimniecības fakultātes konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" 2013., 2014., 2015. un 2016. gada raksti Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti = Proceedings of the scientific and practical conference "Harmonious Agriculture" / [rakstu zinātniskā komiteja (redkolēģija): Aldis Kārkliņš ... [u.c.]] ; Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultāte ... [u.c.]. 2014- Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2014- sēj. ISSN 2501-0166
2. Ikgadējās LLU zinātniskās konferences "Research for Rural Development" raksti International Scientific Conference "Research for Rural Development". Research for rural development : international scientific conference proceedings, [tiešsaiste] Jelgava, Latvia. [Skatīts 14.03.2017.] Pieejams: http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm ISSN 1691-4031 3. Publikācijas par ES un Latvijas lauksaimniecību laikrakstos, žurnālos, biļetenā „Agropols”, u.c. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. „Agropols” ISSN 1407-8996;
Periodika un citi informācijas avoti
1. www.lad.gov.lv
2. www.zm.gov.lv
2. www.esfondi.lv 3. www.mazaisbizness.lv
Piezīmes
Obligāts kursa darbs profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" kvalifikācijas Lauksaimniecības uzņēmumas vadītājs pretendentiem, pilna un nepilna laika studentiem