Excel
Kursa nosaukums Entomoloģija
Kursa kods LauZ3170
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., doc. Jānis Gailis

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar dažādiem kultūraugiem postīgiem, kā arī saimnieciski noderīgiem bezmugurkaulniekiem (posmkājiem, gliemjiem, veltņtārpiem), to bioloģiju un ekoloģiju. Apgūt lauksaimniecībā nozīmīgo bezmugurkaulnieku pētniecības un monitoringa metodes un preventīvo augu aizsardzības paņēmienu saistību ar bezmugurkaulnieku bioloģijas un ekoloģijas īpatnībām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Studenti iegūst zināšanas par kultūraugu kaitēkļu un saimnieciski noderīgo bezmugurkaulnieku sugu taksonomiju, bioloģiju un ekoloģiju. Zina nozīmīgākos un Latvijā izplatītākos lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļus un to radītos bojājumus.
• Studenti prot atpazīt noderīgo bezmugurkaulniekus, kaitēkļus un to radītos bojājumus uz kultūraugiem. • Studenti ir kompetenti novērtēt kaitēkļu radītos bojājumus, izprot nozīmīgāko kaitēkļu savairošanās riskus un ierobežošanas nepieciešamību konkrētā situācijā. Spēj integrēt zināšanas par augu kaitēkļiem un noderīgajiem bezmugurkaulniekiem ar praktisko agronomiju.
Kursa plāns
1 Ievads entomoloģijā, kukaiņu anatomija, vairošanās un individuālā attīstība.
2 Kukaiņu sistemātika un daudzveidība.
3 Zirnekļveidīgo anatomija, vairošanās, sistemātika un daudzveidība.
4 Sauszemes gliemežu anatomija, vairošanās, sistemātika un daudzveidība.
5 Veltņtārpu anatomija, vairošanās, sistemātika un daudzveidība.
6 Polifāgie kaitēkļi un labību kaitēkļi.
7 Tauriņziežu un krustziežu kaitēkļi.
8 Dārzeņu un linu kaitēkļi.
9 Augļkoku kaitēkļi.
10 Ogulāju kaitēkļi.
11 Siltumnīcu, noliktavu un krāšņumaugu kaitēkļi.
12 Noderīgie dzīvnieki.
13 Kukaiņu ekoloģijas pamati.
14 Integrētās augu aizsardzības paņēmieni kaitēkļu populāciju ierobežošanai (1. daļa). 15 Integrētās augu aizsardzības paņēmieni kaitēkļu populāciju ierobežošanai (2. daļa). 16 Kukaiņu pētniecības un monitoringa metodes.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izpildīti laboratorijas darbi, sekmīgi nokārtoti trīs kontroldarbi, ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Priedītis A. Kultūraugu kaitēkļi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 296 lpp.
2. Priedītis A. Derīgie savvaļas dzīvnieki un to izmantošana augu aizsardzībā. Ozolnieki, 1997. 112 lpp. 3. Plīse E. Augļu koku un ogulāju kaitēkļi. Jelgava: LLU, 2002. 48 lpp. 4. Plīse E. Krāšņumaugu kaitēkļi. Jelgava: LLU, 2001. 332 lpp.
Papildliteratūra
1. Bankina B., Turka I. Augu slimību un kaitēkļu uzskaites metodes. Jelgava: LLU, 2013. 24 lpp. Ir LLU FB 2 eks. CD 2. Textbook of Entomology. Ed.- in chef Ross H u.c. A. New Yourk, 1982. 570 p. Nav LLU FB 3. Gullan P.J., Cranston P.S. The insects: an outline of entomology. Oxford: Great Britain at the Alden Press, 1996, 491 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164 2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
Piezīmes
Obligātais kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Lauksaimniecība” specializācijas virzienos “Laukkopība” un “Dārzkopība”, pilna un nepilna laika studijās.