Excel
Kursa nosaukums Augu aizsardzība II
Kursa kods LauZ3169
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., vad.pētn. Gunita Bimšteine

Priekšzināšanas
LauZ3168, Augu aizsardzība I
Kursa anotācija
Studenti programmā iepazīstas ar Augu aizsardzības organizācijas struktūru un normatīvajiem aktiem, nozīmīgāko kultūraugu kaitīgo organismu ierobežošanas metodēm un līdzekļiem. Augu aizsardzības līdzekļu klasifikāciju un iedarbības mehānismiem. Iepazīstas ar kaitīgo organismu radītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem un to novēršanas iespējām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par kultūraugu kaitīgo organismu ierobežošanas iespējām un ekonomisko efektivitāti. Prasmes novērtēt situāciju konkrētās saimniecībās saistībā ar pielietoto augu aizsardzības sistēmu. Kompetenti vērtēt augu aizsardzības likuma un normatīvo dokumentu ievērošanu un spēt izvēlēties racionālu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēmu.

Kursa rezultātu vērtēšana:
Semestra laikā pēc atsevišķu programmas sadaļu apgūšanas studenti rakstveidā kārto četrus kontroldarbus.
Patstāvīgais darbs – augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēma, jau studiju kursā Augu aizsardzība I, nejauši izvēlētā kultūrauga aprakstīto kaitīgo organismu ierobežošanai. Pabeidzot kursu studenti kārto eksāmenu.
Kursa plāns
1.Augu aizsardzības sistēmas jēdziens. Augu aizsardzība intensīvā lauksaimniecības ražošanā. Bioloģiskā augu aizsardzība. Integrētās augu aizsardzības metodes jēdziens.
2.Darba drošība augu aizsardzībā. Iepazīšanās ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
3.Augu aizsardzības dienests un to uzdevumi. Augu aizsardzības likumdošana Latvijā. Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi.
4.Pesticīdu klasifikācija: pēc ķīmiskā sastāva, pēc ierobežojamā kaitīgā organisma, pēc iekļūšanas veida organismā, iedarbības rakstura un iedarbības mehānisma.
5.Pesticīdu toksiskums un citi ekotoksikoloģiskie rādītāji. Jēdziens par saindēšanos un indēm. Sliekšņa devas, letālā deva. Pesticīdu toksiskuma selektivitāte. Selektivitātes jēdziens un koeficents
6.Pesticīdu ietekme uz ekosistēmu. Pesticīdu cirkulācija dabā. Pesticīdu saglabāšanās gaisā, ūdenī, augsnē.
7.Pesticīdu sanitāri higiēniskie rādītāji. Saindēšanās iespējas ar pesticīdiem. Pesticīdu klasifikācija pēc akūtā toksiskuma. Ādas – rezorbtīvais toksiskums. Pesticīdu gaistamība. Kumulācijas spējas un kumulācijas koeficents. Kancerogenitāte. Embriotoksiskums. Mutagenitāte. Teratogenitāte. Alerģiskās īpašības. Sensibilitāte.
8.Pesticīdu lietošanas ekonomiskais pamatojums. Pesticīdu pielietošanas veidi. Augu apsmidzināšana, miglošana, sēklu kodināšana un tās veidi.
9.Sēklu kodināšanas efektivitātes novērtēšana. Sēklu kodināšanas ietekme uz sēklu dīdzību, dīgstu attīstību un patogēnu ierobežošanu. Tehniskā efektivitāte. Nepieciešamā pesticīdu daudzuma aprēķini.
10.Augu aizsardzības līdzekļi kaitēkļu ierobežošanai, to klasifikācija atkarībā no iedarbības veida.
11.Fungicīdu klasifikācija, pielietošanas bioloģiskais pamatojums. Bioloģiskie līdzekļi augu slimību ierobežošanai. Sēklu kodnes.
12.Herbicīdu klasifikācija. Herbicīdu iedarbības mehānisms, to pielietošanas veidi un termiņi. Herbicīdu devas izvēle.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1.Nostrādāti praktiskie darbi.
2.Sekmīgi nokārtoti četri kontroldarbi:
1. Tests individuālā darba drošība augu aizsardzībā.
2. Tests normatīvie dokumenti augu aizsardzībā.
3. AAL toksikoloģija un terminoloģija.
4. Nepieciešamā pesticīda daudzuma aprēķināšana.

3. Sagatavots un semināra gaitā prezentēts patstāvīgais darbs par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēmu, jau studiju kursā Augu aizsardzība I, nejauši izvēlētā kultūrauga aprakstīto kaitīgo organismu ierobežošanai.
Eksāmenu kārto pēc praktisko darbu nodarbību nostrādāšanas, sekmīgas kontroldarbu nokārtošanas un patstāvīgā darba prezentēšanas.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Rakstisks patstāvīgais darbs par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēmu, jau studiju kursā Augu aizsardzība I, nejauši izvēlētā kultūrauga aprakstīto kaitīgo organismu ierobežošanai. Patstāvīgas literatūras un normatīvo aktu studijas, gatavojoties pārbaudes darbiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
1.Praktisko darbu izpildes vērtējums – izpildīts/nav izpildīts.
2.Testu vērtējums atkarīgs no iegūto punktu skaita (20 jautājumi, no kuriem jābūt pareizi atbildētiem vismaz 16).
3.Nepieciešamā pesticīda daudzuma aprēķināšana – kopā 10 uzdevumi, lai būtu ieskaitīts, jābūt pareizi izrēķinātiem 9.
4.Referāta vērtēšanas kritēriji: referāta prezentēšana un autora spēja atbildēt uz jautājumiem un iesaistīties diskusijā par referātā apskatītajiem jautājumiem, referāta noformējuma atbilstība Lauksaimniecības fakultātes noteikumiem par studiju darbu izpildi un noformējumu.
Pamatliteratūra
1.World Compendium The Pesticide Manual. Ed. by – in chief. C.D.S. Tomlin, BCPC, 2006. - 1348 p.
2.Turka I. Pesticīdu lietošana augu aizsardzībā. LLKC, Ozolnieki, 2003. - 159 lpp.
3.Rokasgrāmata augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi, LAALRUTA, 2013. - 52. lpp.
Papildliteratūra
Interneta resursi - www.vaad.gov.lv
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164 2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
Piezīmes
Obligāts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" studiju virzienā Lauksaimniecības uzņēmumu vadītājs, pilna un nepilna laika studijās.