Excel
Kursa nosaukums Augu aizsardzība I
Kursa kods LauZ3168
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., doc. Jānis Gailis
Dr. agr., vad.pētn. Gunita Bimšteine

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar kultūraugiem postīgākajiem bezmugurkaulniekiem (posmkājiem, gliemjiem, veltņtārpiem). Iepazīties ar slimību cēloņiem un to ierosinātājiem (sēnes, baktērijas, vīrusi u.c.), slimību simptomiem, attīstības cikliem un ierobežošanas iespējām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Iegūst zināšanas par augu slimību cēloņiem un to ierosinātājiem (sēnes, baktērijas, vīrusi u.c), kultūraugu kaitēkļiem, to taksonomiju, bioloģiju un ekoloģiju. Zina Latvijas lauksaimniecības kultūraugiem postīgākās slimības un kaitēkļus – kontroldarbi par teorētisko studiju vielu.
Studenti prot atpazīt kultūraugu nozīmīgākās slimības un kaitēkļus, prot tos raksturot, pārzina augu slimību epidemioloģiju un kaitēkļu ekoloģiju – praktiskie kontroldarbi ar kaitēkļu un slimību atpazīšanu. Studenti ir kompetenti novērtēt slimību un kaitēkļu postīgumu, izprot postīgāko slimību un kaitēkļu attīstības ciklus, spēj apzināt riskus konkrētā agroekoloģiskā situācijā un spēj integrēt zināšanas ar praktisko agronomiju – patstāvīgā darba prezentācija.
Kursa plāns
1.Augu slimību cēloņi, simptomi. Augu slimību klasifikācija.
2.Sēnes kā augu slimību ierosinātāji. Nodalījumu Chytridiomycota, Zygomycota, Deuteromycetes sistemātika un bioloģiskās īpatnības, nozīmīgākās ģintis.
3.Nodalījumu Ascomycota un Basidiomycota un sistemātika un bioloģiskās īpatnības, nozīmīgākās ģintis.
4.Nodalījuma Oomycota sistemātika un bioloģiskās īpatnības, nozīmīgākās ģintis.
5.Graudaugu, rapša, lauka pupu un kartupeļu slimības.
6.Dārzeņu, augļu koku un ogulāju slimības.
7.Bezmugurkaulnieku morfoloģija un bioloģija.
8.Kukaiņu klasifikācija un daudzveidība.
9.Kukaiņu uzskaites un pētniecības metodes.
10.Polifāgie kaitēkļi, labību kaitēkļi, tauriņziežu kaitēkļi, krustziežu kaitēkļi.
11.Dārzeņu, augļkoku, ogulāju kaitēkļi, siltumnīcu, noliktavu un krāšņumaugu kaitēkļi.
12.Noderīgie kukaiņi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1. Izpildīti laboratorijas darbi.
2. Nokārtoti divi rakstiski kontroldarbi par teorētisko vielu:
1.slimību klasifikācija un nozīmīgāko slimību ierosinātāju sistemātika.
2.kukaiņu ķermeņa uzbūve, daudzveidība, ekoloģija un pētniecības metodes.
3.Nokārtoti divi praktiskie kontroldarbi:
1.slimību paraugu atpazīšana un ierosinātāju identificēšana.
2.kultūraugu kaitēkļu atpazīšana, to bioloģijas, ekoloģijas un postīguma raksturošana.

Pie praktisko kontroldarbu izstrādes tiek pielaisti studenti, kuri izpildījuši visus laboratorijas darbus un sekmīgi uzrakstījuši attiecīgos teorētisko vielu kontroldarbus.
4. Sagatavots un semināra gaitā prezentēts patstāvīgais darbs par postīgākajām slimībām un kaitēkļiem pēc nejaušības principa izvēlētam kultūraugam.
Ieskaites atzīme ir vidējā balle no četriem sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem un patstāvīgā darba prezentācijas.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Rakstisks patstāvīgais darbs par postīgākajām slimībām un kaitēkļiem pēc nejaušības principa izvēlētam kultūraugam. Patstāvīgas literatūras un normatīvo aktu studijas, gatavojoties pārbaudes darbiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
1.Laboratorijas darbu izpildes vērtējums – izpildīts/nav izpildīts.
2.Kontroldarbi par teorētisko vielu vērtēti atkarībā no kontroldarbā/testā iegūto punktu skaita.
3.Praktisko kontroldarbu vērtējums atkarīgs no atpazīto paraugu skaita.
4.Referāta vērtēšanas kritēriji: satura atbilstība prasībām (1), izmantoto informācijas avotu akadēmiskā uzticamība (2), referāta prezentēšana un autora spēja atbildēt uz jautājumiem un iesaistīties diskusijā par referātā apskatītajiem jautājumiem (3), referāta noformējuma atbilstība Lauksaimniecības fakultātes noteikumiem par studiju darbu izpildi un noformējumu (4). Kritēriji Nr. 1 un Nr. 2 veido 80%, bet kritēriji Nr. 3 un Nr. 4 veido 20% no referāta kopējā novērtējuma.
Pamatliteratūra
1. Augu slimības. B.Bankinas red. Jelgava: LLU, 2003. 247 lpp.
2. Bankina B., Gaile Z. Ziemāju labības un to slimības. Jelgava: LLU, 2014. 103 lpp. 3. Priedītis A. Kultūraugu kaitēkļi. Rīga: Zvaigzne ABC. 1996. 296 lpp. 4. Priedītis A. Derīgie savvaļas dzīvnieki un to izmantošana augu aizsardzībā. Ozolnieki, 1997. 112 lpp.
Papildliteratūra
1. Agrios G.N. Plant pathology. San Diego ... [et al.]: Academic Press, 1997.635 p. arī vēlākie izdevumi. 2. Chinery M. A field guide to the Insects of Britain and Northern Europe. Boston: Houghthon Mifflin co., 1974. 352 p. 3. Textbook of Entomology. Ed. Ross H. A. New Yourk, 1982. 570 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164 2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
Piezīmes
Obligāts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" studiju virzienā Lauksaimniecības uzņēmumu vadītājs, pilna un nepilna laika studijās.