Excel
Kursa nosaukums Bakalaura darbs II
Kursa kods LauZ3160
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 30/10/2012
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Jonkus
Dr. agr., prof. Daina Kairiša
Dr. agr., asoc. prof. Dzidra Kreišmane

Kursa anotācija
Studenti apgūst prasmi izvēlēties bakalaura darba tēmai atbilstošus literatūras avotus, veikt mērķtiecīgas literatūras studijas, izmantot iegūtās iemaņas pētījumu metodikas izstrādē un pētījumu iekārtošanā. Studenti izstrādā bakalaura darba metodiku.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Bakalaura darba metodikas izstrādāšanas laikā studenti iegūst:
- zināšanas par laukkopības vai lopkopības virzienos izmantojamām un atbilstošām pētījumu metodēm, par datu apkopošanas un analīzes metodēm un ekonomisko aprēķinu metodēm, ja tas ir nepieciešams bakalaura darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai;
- prasmes atlasīt konkrētā pētījuma mērķim atbilstošās metodes un aprakstīt to izpildīšanas gaitu; - studenti ir kompetenti izvērtēt pētījuma un metožu atbilstību bakalaura darbā izvirzīto uzdevumu izpildīšanai.
Kursa plāns
1 Bakalaura darba izstrādes vietas izvēle.
2 Pētījuma/ izmēģinājuma veikšanas iespēju noskaidrošana pētījuma vietā.
3 Bakalaura darba izstrādes apstākļu apspriešana ar zinātnisko vadītāju.
4 Bakalaura darba metodikas izstrāde.
5 Bakalaura darba metodikas izstrāde.
6 Bakalaura darba metodikas iesniegšana un saskaņošana ar bakalaura darba vadītāju. 7 Bakalaura darba metodikas apspriešana un apstiprināšana pētījuma virziena zinātnieku sēdē (nodaļās).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pētījuma virziena zinātnieku sēdē apstiprināta bakalaura darba metodika. Aprakstītas pētījumu vai izmēģinājumu metodes. Iekārtots izmēģinājums. Pārbaudes veids - ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485. 2. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
Papildliteratūra
1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 2. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2009. 96 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Agro Pols : informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996. 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
Piezīmes
LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna un nepilna laika studentiem.