Kursa nosaukums Bakalaura darbs I
Kursa kods LauZ3159
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 30/10/2012
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības doktors, prof. Daina Jonkus
Lauksaimniecības doktors, prof. Daina Kairiša
Lauksaimniecības doktors, asoc. prof. Dzidra Kreišmane

Kursa anotācija
Studenti izvēlas pētnieciskā darba tēmu un bakalaura darba vadītāju, apgūst iemaņas bakalaura darba uzdevuma sagatavošanā, darba mērķu un uzdevumu izstrādāšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par konkrētajā nozarē un apakšnozarē veiktajiem pētījumiem, jaunu pētījumu nepieciešamību, zinātnisko pētījumu tematiku Lauksaimniecības fakultātē un citās Latvijas lauksaimniecības zinātniskajās institūcijās, darba mērķa noformulēšanu un ar to saistīto uzdevumu izvirzīšanu.
Prasmes - prot noformulēt pētījuma mērķi un tā izpildei izvirzāmos uzdevumus un noformēt Bakalaura darba uzdevumu apstiprināšanai LF institūta sēdē Kompetence - students ir kompetents vērtēt pētījuma aktualitāti un nepieciešamību, noformulēt pētījuma tēmu, kā arī pieskaņot to atbilstoši savām interesēm un iespējām.
Kursa plāns
1 Bakalaura darba aktualitātes identifikācija un definēšana.
2 Bakalaura darba tēmas izvēle.
3 Bakalaura darba uzdevuma sagatavošana.
4 Bakalaura darba tēmas apspriešana un saskaņošana ar bakalaura darba vadītāju. 5 Bakalaura darba uzdevuma iesniegšana LF vadošajā institūtā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izvēlēta bakalaura darba tēma un darba vadītājs, noformulēts pētījuma mērķis un uzdevumi. Institūta sēdē izskatīts un apstiprināts Bakalaura darba uzdevums. Pārbaudes veids - ieskaite.
Papildliteratūra
1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 2. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2009. 96 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Agro Pols : informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996. 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
Piezīmes
LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna un nepilna laika studentiem.