Excel
Kursa nosaukums Lopkopības produktu ražošana I
Kursa kods LauZ3154
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Jonkus
Dr. agr., doc. Aiga Nolberga-Trūpa

Kursa anotācija
Studiju kursa apguve dos iespēju studentiem iepazīsies ar dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku augšanas un attīstības īpatnībām, lauksaimniecības dzīvnieku šķirnēm, to produktivitātes novērtēšanas metodēm. Iepazīsties ar dzīvnieku izlasi un atlasi, tās nozīmi selekcijas darbā. Studenti apgūs arī dzīvnieku ēdināšanas jautājumus, kur viens no svarīgākajiem veiksmīgas saimniekošanas pamatprincipiem ir dzīvnieku sugai un produktivitātes līmenim atbilstošas, ekonomiski pamatotas barības devas sastādīšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst zināšanas par dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku augšanas un attīstības īpatnībām, produktivitātes vērtēšanas metodēm un selekcijas darba nozīmi lopkopības nozares efektivitātes paaugstināšanā. Studenti iegūst zināšanas par barības vielu nozīmi dzīvnieku uzturā, produkcijas ražošanā, dzīvnieku ēdināšanas normēšanā, kā arī apgūst barības devu sastādīšanas pamatprincipus.
Studenti prot izvērtēt konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvnieku produktivitātes līmeni, veikt dzīvnieku izlasi pēc ciltsvērtēšanas rezultātiem, izvēlēties katrai dzīvnieku sugai piemērotākos barības līdzekļus un sastādīt to produktivitātes līmenim piemērotas barības devas. Studenti ir kompetenti izvēlēties saimniecības ražošanas virzienam un turēšanas tehnoloģijai atbilstošas dzīvnieku sugas un šķirnes, plānot dzīvnieku sabalansētu ēdināšanu, kā arī iegūtās zināšanas izmantot kursa darbu un diplomdarba izstrādē.
Kursa plāns
1 Lopkopības nozares raksturojums un saistība ar citām nozarēm. Lopkopību reglamentējošā likumdošana.
2 Lauksaimniecības dzīvnieku augšana un attīstība. Augšanas ātrums un intensitāte.
3 Dzīvnieku pārraudzība, tās nozīme ganāmpulku produktivitātes kāpināšanā. Eksterjers, tā vērtēšanas metodes.
4 Selekcijas teorētiskie pamati. Izlase un atlase. Audzēšanas metodes lopkopībā. Tīraudzēšana un krustošana.
5 Ciltsdarbs, to reglamentējošie dokumenti. Ciltsdarba organizācijas Latvijā.
6 Slaucamo govju piena produktivitāte, to ietekmējošo faktoru analīze.
7 Gaļas ražotājspējas rādītāji. Liellopu gaļas ražošanas ekonomiskais vērtējums Latvijā.
8 Selekcijas darba nozīme rentablas cūkkopības nozares veidošanā. Cūku ganāmpulka struktūra.
9 Barības sausna kā kritērijs dzīvnieku ēdināšanas normēšanā. Ūdens nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
10 Proteīna nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Galvenie avoti dzīvnieku apgādei ar spureklī noārdāmo (DIP) un nenoārdāmo proteīnu
11 Kokšķiedras nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Kokšķiedras frakciju NDF un ADF nozīme dažādu sugu dzīvnieku ēdināšanā.
12 Lipīdu veidi un nozīme dzīvnieka organisma vielu maiņā. Koptauku galvenie avoti dzīvnieku ēdināšanā.
13 Minerālvielas un vitamīni, to iedalījums. Barības piedevu piedāvājumu klāsts un realizācijas cenas.
14 Lopbarības vispārīgais raksturojums. Tilpumainās lopbarības raksturojums, dažādu sugu dzīvnieku ēdināšanā.
15 Pilnvērtīgā barība, tās raksturojums un nozīme dzīvnieku pilnvērtīgas ēdināšanas nodrošināšanā, piedāvājumu klāsts. 16 Pārtikas rūpniecības blakusproduktu raksturojums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi, ieskaitīti kontroldarbi. Eksāmens rakstisks par dzīvnieku audzēšanas un ēdināšanas kursu. Eksāmena vērtējums - vidējā atzīme.
Pamatliteratūra
1. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 356 lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: LLKC, 2005. 320 lpp.
3. Piena lopkopība A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp. 4. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLU, 1998. 98 lpp.
Papildliteratūra
1. Lengerken G., Ellendorf F., Lengerken J. Tierzucht. Eugen Ulmer GMBH&Co 2006. 582 s.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. LLU. Rīga: Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp. 3. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava: LLKC, 2000. 61 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. LLU Raksti Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895 ISSN 1691-3485. 3. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598;
Piezīmes
Obligāts studiju kurss, iekļauts LF profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" kvalifikācijas "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs" ieguvei pilna un nepilna laika studijās.