Excel
Kursa nosaukums Ģenētika
Kursa kods LauZ3153
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Jonkus

Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar iedzimtības un mainības būtību dažādos pasaules organizācijas līmeņos - molekulārajā, šūnu, pazīmju, indivīdu un populāciju. Gūst ieskatu par gēnu darbību, tās regulācijas iespējām un mijiedarbību ar ārējo vidi. Studiju kurss sniedz zināšanas par kvantitatīvās un molekulārās ģenētikas principu pielietojumu lauksaimniecības dzīvnieku selekcijā. Ģenētika ir lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba teorētiskais pamats.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc studiju kursa apgūšanas studenti iegūs:
zināšanas par ģenētiskās informācijas realizēšanos no paaudzes uz paaudzi. Zinās kādi faktori var izmainīt iedzimtības informāciju un kā tas ietekmē dzīvnieku īpašības. Uzzinās par ģenētiskajiem parametriem, kurus izmanto dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku saimnieciski derīgo pazīmju ciltsvērtēšanā, kā arī iepazīsies ar molekulāro marķieru izmantošanu ģenētiskā analīzē.
Prasmi izskaidrot ģenētiskos mehānismus molekulārajā, šūnu, pazīmju, indivīdu un populāciju līmenī, kā arī pamatot ģenētisko metožu izmantošanas iespējas lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtēšanā un selekcijā. Studenti būs kompetenti iegūtās zināšanas izmantot dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba teorētiskā kursa apguvē, izprast jaunākos zinātniskos pētījumus par gēnu marķieru balstītu selekciju lopkopībā.
Kursa plāns
1 Iedzimtības un mainības būtība. Ģenētikas pētījumu objekts, metodes un pamatjēdzieni.Ģenētikas pētījumu vēsture.
2 Iedzimtības citoloģiskie pamati. Hromosomas. Kariotips. Autosomas un dzimumhromosomas.
3 Iedzimtības molekulārie pamati. DNS struktūra, replikācija. Mitohondriālā DNS.
4 RNS biosintēze un veidi. Transkripcija.
5 Proteīnu biosintēze. Ģenētiskais kods. Translācijas etapi. Gēnu ekspresija.
6 Kvalitatīvo pazīmju iedzimšanas principi dzīvniekiem. Alēlisku gēnu mijiedarbības veidi.
7 Gēnu mijiedarbība. Epistatiskie gēni. Plejotropija.
8 Gēnu saistība un rekombinācija. Hromosomālās idzimtības teorijas pamattēzes.
9 Mutatīvā mainība. Mutāciju veidi. Gēnu, hromosomu un genomu mutācijas.
10 Dzimuma iedzimšana. Traucējumi dzimuma iedzimšanā. Ar dzimumu saistīto pazīmju iedzimšana.
11 Lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās kontrole. Genoma polimorfisms. SNP un mikrosatelīti.
12 Ģenētiskie procesi populācijās. Populāciju ģenētiskā struktūra, tās izmaiņas ietekmējošie faktori.
13 Kvantitatīvu pazīmju iedzimšanas īpatnības. Gēnu un vides faktoru mijiedarbība.
14 Izlases ģenētiskie aspekti. Pazīmju iedzimstamība un atkārtojamība.
15 Lauksaimniecības dzīvnieku iedzimtās slimības. 16 Biotehnoloģijas pamatprincipi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi. Sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi praktiskajos darbos un lekcijās. Prezentācijas sagatavošana par kādu biotehnoloģisku tematu. Eksāmens - rakstisks, kurā jāiegūst sekmīgs vērtējums. Gala atzīmi veido pārbaudījumos iegūtais vērtējums 50% un 50% eksāmena vērtējums.
Pamatliteratūra
1. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga. Zvaigzne, 1991. 396. lpp.
2. Бакай A. B., Қочиш И. И., Cкрипниченко Г.Г. Генетика. Москва. Koлoc, 2006. 448 c.
3. Watson J. D., et al. Molecular Biology of the Gene. Pearson Education, 2004. 732 p. 4. Griffiths A.J.F., et al. Modern Genetic analysis. New York: W.H. Freeman and Company, 2000. 675. p.
Papildliteratūra
1. Madera S. Bioloģija 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 298 lpp. 2. Меркурьева Е. К. Абрамова З. В. и др. Генетика. Москва: Агропромиздат, 1991. 444 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Animal Breeding and Genetics. Wiley. Online ISSN: 1439-0388
2. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. Herausgeber Forschungsinstitut fur die Biologie landwirtschaftliche Nuztiere (FBN), Dummerstorf. ISSN 0003-9438 3. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti.ISSN 1407-4427
Piezīmes
Obligāts studiju kurss, iekļauts LF profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" kvalifikācijas "Ciltslietu zootehniķis" ieguvei.