Excel
Kursa nosaukums Dārzkopības produkcijas ražošana I
Kursa kods LauZ3147
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., asoc. prof. (Emeritus) Mintauts Āboliņš

Kursa anotācija
Kursa mērķis ir izzināt augļkopības kā lauksaimnieciskās ražošanas apakšnozares lomu sabiedrības uzturlīdzekļu nodrošināšanā. Izzināt augļu - ogu vietu pārtikas rūpniecībā un augļu tirgū. Apgūt prasmi novērtēt augļkopības produktu tirgus vērtību, to realizācijas izdevīgākos tirgus ceļus un nodrošināt produkcijas sākotnējo ražotāju pietiekamus ienākumus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
•zināšanas par augļaugu audzēšanas zonām, sugu daudzveidību, organogrāfiju, augļaugu audzēšanas tehnoloģijām kokaudzētavā un dārzā, uzglabāšanu un tirgus prasībām;
•prasmes kritiski izvērtēt augļaugu stādu pavairošanas metodes, stādu kvalitāti un augstvērtīgas produkcijas izaudzēšanas paņēmienus; •kompetence izvērtēt augļu un ogu dārza ierīkošanas plānu, sugu un šķirņu daudzveidību, kā arī izanalizēt stādu izaudzēšanas un dārzā izmantojamās audzēšanas tehnoloģijas.
Kursa plāns
1 Augļkopība - l/s ražošanas apakšnozare. Augļu un ogu ražošana pasaulē. Lab.d. Augļaugi un ogaugi Latvijā.
2 Augļkopības perspektīvas un attīstības priekšrocības Latvijā. Ind. darbs. Augļaugu tirgus izpēte.
3 Mērenā klimata augļaugi. Subtropu un karstā klimata augļaugi. Lab.d. Augļaugu noteikšana pēc sēklu paraugiem.
4 Resursu analīze uzņēmējdarbību uzsākot. Augļu un ogu pavairošanas un stādu audzēšanas metodes un to analīze.
5 Augļaugu potcelmu veidi, priekšrocības un trūkumi. Potcelmu tehniskie parametri. Lab.d. Pavairošana iesakņojot.
6 Kokaudzētavas struktūra, stādu audzēšanas tehnoloģiskais process. Lab.d. Pavairošana potējot.
7 Konteinerstādi. Lab. d. un Kontroldarbs. Augļaugu stādāmā materiāla kvalitātes rādītāji.
8 Augļaugu ražošanas galvenie principi. Augļu dārza ierīkošanas pamatprincipi. Lab.d. Augļaugu šķirnes.
9 Stādmateriāla iegāde, uzglabāšana. Stādīšanas sistēmas.Jaundārza kopšana. Lab.d. Augļaugu šķirņu novērtējums.
10 Jaunkoku vainaga veidošanas pamatprincipi. Ražas kopšana dārzā. Lab. d. Koku un krūmu vainaga veidošana.
11 Uzglabājamu ābolu ražošana. Augļu uzglabāšanas paņēmienu vērtējums. Bumbieru ražošana. Lab.d. Augļu kvalitāte.
12 Ķiršu (skābo, saldo) ražošanas prioritātes un trūkumi. Lab.d. Uzglabāšanas apstākļu ietekme uz augļu kvalitāti.
13 Plūmju (mājas, hibrīdplūmju) ražošana un realizācija. Ogu ražošanas ekonomiskās prioritātes un trūkumi. Kontroldarbs.
14 Zemeņu audzēšanas tehnoloģiju izvērtējums. Individuālais darbs "Augļu- ogu ražošana un tirgus".
15 Aveņu ražošana un tirgus. Vīnogas, to audzēšanas perspektīvasJāņogu un upeņu ražošana. Augļaugu pārstrāde. 16 Amerikas lielogu dzērveņu un krūmmelleņu audzēšanas tehnoloģijas izvērtējums. Lab.d. Šķirņu identificēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens. Pie eksāmena students tiek pielaists, kad sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi par atsevišķiem tematiskiem blokiem, kā arī izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi un individuālais darbs. Tiek izstrādāts kursa darbs 1 KP apjomā pēc studenta izvēles "Dārzkopības produkcijas ražošanā I" vai "Dārzkopības produkcijas ražošanā II".
Pamatliteratūra
1. Intensīvās augļkopības rokasgrāmata. M. Skrīvele, L. Ikase, E. Kaufmane u.c. Dobele: Valsts DSIS, 2000. 281 lpp. 2. Westwood M. N. Temperate-Zone Pomology Physiology and Culture. Portland, Oregon: Timber Press. 1993. 523 p.
Papildliteratūra
1. Kārkliņš J. Augļkopība: Augļu dārzs. Rīga: Zvaigzne, 1992. 443 lpp.
2. Baker H. The Fruit Garden Displayed. London: Casell: The Royal Horticultural Soc., 1994. 223 p. 3. Kārkliņš J. Augļkopība: Augļaugu audzēšanas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1990. 270 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroPols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
Piezīmes
LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" studentiem ar kvalifikāciju "lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs".