Kursa nosaukums Augsnes zinātne un agroķīmija
Kursa kods LauZ3138
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 18/01/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības habilitētais doktors, prof. Aldis Kārkliņš
Lauksaimniecības doktors, vad.pētn. Ināra Līpenīte

Kursa anotācija
Studenti veic mēslošanas sistēmas izstrādi reālai vai modeļsaimniecībai, kultūraugus audzējot laukā vai segtās platībās. Izvērtē saimniecības augsnes, to auglību un paredz nepieciešamos ielabošanas pasākumus, augu barības elementu resursus, plāno organisko un minerālmēslu pielietošanu kultūraugu plānotā ražas līmeņa iegūšanai, veic mēslošanas sistēmas ekonomisko un agroekoloģisko novērtējumu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti nostiprina teorētiskās zināšanas par augšņu īpašībām un auglību, augu barības elementu resursiem un to racionālu izmantošanu. Prot izstrādāt kultūraugu mēslošanas plānu atbilstoši konkrētiem apstākļiem, vērtēt mēslošanas efektivitāti un analizēt tās ietekmi uz apkārtējo vidi, spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus par situācijai atbilstošu pasākumu un tehnoloģiju izmantošanu.
Kursa plāns
1 Konsultācija - kursa projekta izstrādes metodika, literatūras apskata veidošana
2 Saimniecības vispārējs raksturojums
3 Saimniecības augšņu raksturojums, ielabošanas pasākumu plānošana
4 Augsnes iekultivēšanas pakāpes un zemes kvalitātes vērtēšana
5 Substrātu izvēle, to kvalitātes prasības, raksturojums
6 Konsultācija
7 Organisko mēslu ieguves un izmantošanas plānošana
8 Augu barības elementu resursu izvērtējums
9 Mēslošanas līdzekļu lietošanas vajadzības, normu, devu noteikšana
10 Mēslošanas plāna sastādīšana
11 Konsultācija
12 Mēslošanas līdzekļu lietošanas agronomiskās un ekonomiskās efektivitātes aprēķins
13 Augu barības elementu izneses un bilances aprēķini
14 Augu barības elementu aprites agroekoloģiskais izvērtējums
15 Kursa projekta iesniegšana studiju plānā paredzētajā laikā 16 Kursa projekta aizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Atbilstoši prasībām izstrādāts un noformēts, kā arī sekmīgi aizstāvēts kursa projekts.
Pamatliteratūra
1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 235 lpp. 3. Kārkliņš A. Agroķīmija: Lekciju konspekts, I un II daļas. Rīga: Ražība, 1996.
Papildliteratūra
1. Kārkliņš A. Segtajās platībās audzējamo kultūru mēslošanas īpatnības. Jelgava: LLA., 1991. 49 lpp.
2. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU., 2008. 88 lpp. 3. Ieteikumi augsnes agroķīmiskās izpētes materiālu izmantošanai Sast. R. Timbare, A. Pāvule. Rīga, 2007. 47 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga : Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457. 4. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
Piezīmes
Obligātais profesionālās specializācijas studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" studentiem ar specializāciju laukkopībā un dārzkopībā: pilna un nepilna laika studentiem. Kursa projekts.