Excel
Kursa nosaukums Laukkopība
Kursa kods LauZ3137
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., asoc. prof. (Emeritus) Maija Ausmane
Dr. agr., asoc. prof. (Emeritus) Andris Bērziņš

Priekšzināšanas
LauZ2046, Lauksaimniecības resursi
LauZ3053, Laukkopība
Kursa anotācija
Saimniecības ražošanas līmeņa izpēte un raksturojums. Augseku sistēmas projektēšana saimniecībai, saskaņā ar vietējiem augsnes un agroklimatiskajiem apstākļiem. Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas plāna izstrāde. Kursa projekts tiek izstrādāts reālai vai modeļsaimniecībai vai balstīts uz zinātniskā darba eksperimentu bāzes.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1. Studenti gūs zināšanas un spēju parādīt šo zināšanu izpratni par augseku organizāciju saimniecībā, par ražošanas līmeņa vērtēšanu.
2. Apgūs prasmes racionāli izmantot zemi, plānot augseku shēmas, pratīs novērtēt kultūraugu maiņas nepieciešamību un plānot augsnes apstrādi.
3. Būs kompetenti augseku sistēmas projektēšanā, laukkopības darbu vadīšanā un zemnieku konsultēšanā.
Kursa plāns
Kursa darbā ietveramā informācija:
1.Ievads. Kursa darba mērķis un uzdevumi. Darba aktualitāte, tā teorētiskā un praktiskā nozīme.
2.Literatūras apskats par kursa darbā ietvertajiem jautājumiem, izmantojot zinātnisko, populāri – zinātnisko literatūru.
3.Saimniecības vispārējais raksturojums, specializācijas virziens, ražošanas apjomi, pārskats par saimniecības zemes bilanci.
4.Līdzšinējā augsekas vai augu maiņas raksturojums saimniecībā.
5.Augseku sistēmas projektēšana saimniecībai.
6.Teritorijas tehnoloģisko apstākļu raksturojums, zemju iedalījums zemes noderīguma grupās.
7.Iespējamo augseku plānošana saimniecībā saskaņā ar tās specializāciju.
8.Augseku sistēmas projekta izstrādāšana.
9.Augseku shēmu sastādīšana, to pamatojums.
10.Augsekas apgūšanas plāna sastādīšana.
11.Augsekas rotācijas tabulas sastādīšana.
12.Trūda bilances aprēķins augsekai.
13.Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas plāns augsekai.
14.Kursa darba iesniegšana ar dekāna rīkojumu noteiktajā laikā. Kursa darba prezentēšana un publiska aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kvalitatīvi, pēc noformēšanas noteikumiem izpildīts, teorētiski pamatots, analītiski veikts, aizstāvēts un pozitīvi novērtēts patstāvīgais darbs.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgās literatūras studijas un kursa darba izstrāde pēc dotajiem uzdevumiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Atbilstoši prasībām izstrādāts, noformēts un sekmīgi aizstāvēts kursa darbs.
Pamatliteratūra
1.Lapiņš D., Kažotnieks J. (2000) Laukkopība.- Ozolnieki, LLKC, 247 lpp
2.Klovāns J.,Kroģere R., Pogodins S., Rubenis J. (1983.) Zemkopība / S Pogodina red. - Rīga, Zvaigzne, 290 lpp.
3.Kroģere R. (1984.) Zemkopības praktikums. - Rīga, Zvaigzne, 120 lpp.
Papildliteratūra
1.Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. (1999) - Jelgava, LLU.- 103 lpp.
2.Rubenis J., Lapiņš D. (1992.) Bioloģiskā zemkopība. - Rīga, LZB, 44 lpp.
3.Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi. Valsts Graudaugu selekcijas institūts, 2008., 416 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Agro Tops
2. Saimnieks LV
3. LLKC materiāli par bruto peļņas aprēķinu zemnieku saimniecībās, tehnoloģiju pilnveidošanu laukkopībā.
4. Zinātniskie žurnāli, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs.
Piezīmes
Obligātais kurss. Lauksaimniecības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecībā”, Agronoms ar specializācijas virzienu laukkopībā