Excel
Kursa nosaukums Inženierdarba pamati II
Kursa kods LauZ3125
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Lauksaimniecības inženierzinātne
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Ilmārs Dukulis

Kursa anotācija
Studiju kurss aplūko inženierdarba specifiku, inženieruzdevumu risināšanas stratēģiju un metodes, inženierdarba racionālu organizāciju, kā arī darbu noformēšanas noteikumus un iegūto zināšanu praktisko pielietojumu ar specialitāti saistīta inženierdarba izpildē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par sistēmisko pieeju inženieruzdevumu risināšanā, pētīšanas metodēm un paņēmieniem, teorētisko un empīrisko pētījumu veikšanu, pētījumu rezultātu ieguves, apstrādes un novērtēšanas metodēm; prasmes izvēlēties pētījuma tematu, izvirzīt pētījuma mērķi un hipotēzi, meklēt un apstrādāt informāciju, izvēlēties piemērotu pētījumu metodiku un to realizēt, noformēt pētījuma pārskatu un to prezentēt; kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, veikt ar specialitāti saistītas problēmas izpēti un dot savu risinājumu, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.
Kursa plāns
1 Pētījumu metodikas izvēle vai izstrāde.
2 Teorētiskie pētījumi.
3 Modelis, tā definīcija un veidošanas nepieciešamība. Modeļu veidi.
4 Modelēšanas rīki. Optimizācija.
5 Empīriskā pētīšana, tās veidi un metodes.
6 Izmēģināšanas iekārtu struktūra un klasifikācija.
7 Empīrisko pētījumu rezultātu formas un piemēri.
8 Pētījumu rezultātu apstrāde. Matemātiskās statistikas izmantojamās metodes.
9 Pētījumu rezultātu analīze.
10 Pētījumu efektivitātes novērtējums un darba noslēgums.
11 Secinājumu un ieteikumu sagatavošana.
12 Pārskats, tā struktūra, sastādīšana un noformēšana.
13 Rezultātu pasniegšana un ieviešana. Autortiesību aizsardzība.
14 Dažādu prezentāciju analīze.
15 Inženierdarba prezentācijas sagatavošana. 16 Inženierdarba rezultātu prezentācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti četri kontroldarbi, izstrādāts un prezentēts inženierdarbs. Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos. Ieskaite ar atzīmi. Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no divu semestru kontroldarbu vidējā vērtējuma un inženierdarba vērtējuma.
Pamatliteratūra
1. Dukulis I. Lekcijas TF studentiem inženierdarba pamatos (2011) [tiešsaiste]. [skatīts 25.11.2011.] Pieejams: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm
2. Garrison, Ervan G. A history of engineering and technology: artfull methods. – 2nd ed. – CRC Press ltd., 2004. 348 p. (Pieejama pie kursa mācībspēka) 3. Holman J.P. Experimental methods for engineers: 6th edition. – McGraw-Hill, Inc., 2005. 616 p. (Pieejama pie kursa mācībspēka).
Papildliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp. 2. Prezentēšana: mācību līdzeklis [kompaktdisks]. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts TF profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.