Excel
Kursa nosaukums Ģenētika un dārzaugu selekcija
Kursa kods LauZ3023
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., viesdoc. Kaspars Kampuss
Dr. agr., asoc. prof. (Emeritus) Mintauts Āboliņš

Kursa anotācija
Kursa darba mērķis ir apkopot studiju procesā iegūtās zināšanas un mācīties tās pielietot praktiski. Dot studentiem zināšanas par augu iedzimtību un mainību, jaunu šķirņu veidošanas likumības.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
•zināšanas par dārzaugu selekcijas pamatiem – ģenētiku, selekcijas procesu, selekcijas metodēm un īpatnējo selekciju;
•prasmes par pašapputes un svešapputes augu selekcijas īpatnībām, sastādīt dārzaugu selekcijas plānu un izprot šķirņu pārbaudes organizācijas lietderību; •kompetence dārzaugu selekcijā izvērtēt dažādu selekcijas metožu pielietojumu augstvērtīgu šķirņu ieguvē.
Kursa plāns
1 Selekcijai izvēlētā kultūrauga botāniskās sistemātikas un izcelsmes izpēte.
2 Selekcijas galveno virzienu un šķirnes modeļa izstrāde.
3 Dotā auga kultivēšanas un selekcijas vēstures izpēte, mūsdienu sasniegumi selekcijā.
4 Selekcijā izmantojamā izejmateriāla raksturojums (sugas, šķirnes, potcelmi).
5 Iespējamo selekcijas metožu apraksts.
6 Vecākaugu izvēle un hibridizācijas metodika konkrēta mērķa sasniegšanai.
7 Hibrīdu un šķirņu audzētavas, šķirņu salīdzinājumi.
8 Jauno hibrīdu pārbaudes un novērtēšanas metodikas izstrāde. 9 Darba rezultāti un secinājumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs.
Pamatliteratūra
1. Āboliņš M. Ģenētikas praktikums. LLU., 1997. 225 lpp.
2. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga., 1991. 397 lpp. 3. Fruit Breeding. Vol. I: Tree and Tropical Fruit. Edit by J. Janic and J. Moore New York etc. : John Wiley and Sons, 1996.
Papildliteratūra
1. Āboliņš M. Popliploīdijas un haploīdijas izmantošana augu selekcijā: Lekcija. Jelgava: LLA, 1990. 25 lpp. 2. Āboliņš M. Heteroze un tās izmantošana augu selekcijā: Lekcija. Jelgava: LLA, 1991. 27 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agrotops. ISSN 1407-5164.
2. Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457. 3. Acta Horticulturae. ISSN: 0567-7572.
Piezīmes
Obl.: kursa darbs Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna laika studentiem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna un nepilna laika studentiem. Studenti izstrādā arī kursa darbu 1 KP apjomā.