Excel
Kursa nosaukums Ģenētika un dārzaugu selekcija
Kursa kods LauZ3022
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., viesdoc. Kaspars Kampuss
Dr. agr., asoc. prof. (Emeritus) Mintauts Āboliņš

Kursa anotācija
Kursa mērķis ir dot studentiem zināšanas par augu iedzimtību un mainību, par selekcijas teorētiskiem jautājumiem: izlasi, hibridizāciju, mutaģenēzi, poliploidiju, heterozi. Studenti apgūst dārzaugu ģenētisko resursu izmantošanas iespējas, pazīmju dominēšanu un iedzimšanu pēcnācējos, jaunu šķirņu veidošanas likumības.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa pabeigšanas studentam būs:
•zināšanas par dārzaugu selekcijas pamatiem – ģenētiku, selekcijas procesu, selekcijas metodēm un īpatnējo selekciju;
•prasmes par pašapputes un svešapputes augu selekcijas īpatnībām, dārzaugu selekcijas plāniem un šķirņu pārbaudes organizācijas lietderību; •kompetence par dažādu selekcijas metožu pielietojumu augstvērtīgu šķirņu ieguvē.
Kursa plāns
1 Ģenētikas priekšmets, uzdevumi, nozīme. Vēstures pamatposmi. Eigēnika. Ģenētika Latvijā.
2 Nukleīnskābes un hromosomas. DNS struktūra. Dzimumiskā vairošanās, mejoze. Apomikse. Mitoze.
3 Hromosomu mehānisms, kas nosaka dzimumu. Ģenētiskās informācijas realizēšana proteīnu sintēzē.Ģenētiskais kods.
4 Mendeļa iedzimtības likumības.Nepilnīgā dominēšana. Uzdevumi
5 Dihibrīdiskās krustošanas analīze.Nealēlisko gēnu mijiedarbība. Uzdevumi. Ģenētiskā inženierija
6 Saistītā iedzimšana. Gēnu lokalizācija.Somātisko šūnu hibridizācija. Kontroldarbs
7 Saistītā iedzimšana. Gēnu lokalizācija.Somātisko šūnu hibridizācija. Kontroldarbs
8 Poliploīdija. Autopoliploīdi, to ieguve.Alopoliploīdi, aneiploīdi, haploīdi. Poliploīdi dārzaugu selekcijā.
9 Inbrīdings un heteroze. Pašapputes līniju ieguve.CVS ģenētiskā būtība. Heterozo hibrīdu veidošana.
10 Populāciju ģenētika. Hardi – Veinberga likums.Jēdziens par selekciju. Dārzaugu selekcionāri.
11 Izejmateriāls dārzaugu selekcijā. Genofonda saglabāšana.Pašapputes un svešapputes augu selekcijas ģenētiskie p
12 Šķirņu iedalījums pēc izcelsmes. SĪN un AVS tests.Hibridizācija sugas robežās. Krustošanas tehnika.
13 Attālā hibridizācija. Pazīme, genotips, fenotips.Izlases metodes dārzaugu selekcijā. Molekulārie marķieri
14 Selekcijas materiāla vērtēšana. Selekcijas sējumi. Ābeļu un bumbieru selekcija.
15 Plūmju, aprikožu un ķiršu selekcija.Ogulāju selekcija. 16 Dārzeņu selekcija. Krāšņumaugu selekcija. Kontroldarbs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens. Studentu pielaiž pie eksāmena kārtošanas, kad sekmīgi nokārtoti kontroldarbi un nostrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi. Studenti izstrādā arī kursa darbu 1 KP apjomā.
Pamatliteratūra
1. Āboliņš M. Ģenētikas praktikums. Jelgava: LLU, 1997. 225 lpp.
2. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga: Zvaigzne, 1991. 397 lpp. 3. Fruit Breeding. Vol. I: Tree and Tropical Fruit. Ed. by J. Janic and J. Moore. New York etc. : John Wiley and Sons, 1996. 616 p.
Papildliteratūra
1. Āboliņš M. Popliploīdijas un haploīdijas izmantošana augu selekcijā. Lekcija. Jelgava: LLA, 1990. 27 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Acta Horticulturae ISSN 0567-7572.
Piezīmes
Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecībā" ar specializācijas virzienu Dārzkopībā studentiem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" agronoma kvalifikācijas iegūšanai ar specializāciju dārzkopībā studentiem.