Excel
Kursa nosaukums Meža augsnes zinātne
Kursa kods LauZ2057
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 05/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. agr., prof. Aldis Kārkliņš

Priekšzināšanas
Fizi2037, Fizika un meteoroloģija
Ķīmi1016, Ķīmija II
Ķīmi2017, Ķīmija I
Kursa anotācija
Jēdziens par augsni un zemi. Zemes garozas sastāvs. Augsnes veidošanās procesa vispārējā shēma un augsnes veidošanās faktori. Augsnes profila veidošanās. Augsnes morfoloģiskās pazīmes. Augsnes minerālā un organiskā daļa. Humusa veidošanās, sastāvs, uzbūve un īpašības. Augsnes ķīmiskais sastāvs. Augsnes koloīdi. Augsnes vielu saistīšanas spēja, reakcija, buferspēja. Augsnes šķīdums. Augsnes vispārējās fizikālās, fizikālimehāniskās, hidrofizikālās, aerofizikālās un termofizikālās īpašības. Augsnes ģenēze un klasifikācija. Latvijas augsnes. Augsnes degradācija un iekultivēšana. Augsnes auglība, tās vērtēšanas metodes.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti gūst zināšanas un izpratni par ģeoloģijas pamatjautājumiem, augsnes veidošanos un ģenēzi, svarīgākajām augsnes īpašībām, augšņu klasifikāciju, kartēšanu, spēj kritiski analizēt informāciju. Apgūst prasmes augšņu morfoloģiskā, fizikālā un ķīmiskā analīzē, informācijas interpretācijā, augšņu datu apstrādē. Izstrādā iemaņas patstāvīgu lēmumu pieņemšanā dažādos ar augsnes tematiku saistītajos jautājumos, spējā sniegt konsultācijas nespeciālistiem.
Kursa plāns
1 Ievads.
2 Ģeoloģijas pamati.
3 Augsnes veidošanās vispārīgā shēma.
4 Augsnes veidošanās faktori.
5 Augsnes un cilmiežu mineraloģiskais un granulometriskais sastāvs.
6 Augsnes organiskā daļa.
7 Augsnes ķīmiskais sastāvs un koloidālās īpašības.
8 Augsnes struktūra.
9 Augsnes fizikālās īpašības.
10 Augsnes hidrofizikālās īpašības.
11 Augsnes aerofizikālās un termofizikālās īpašības.
12 Augsnes šķīdums un oksidēšanās-reducēšanās procesi augsnē.
13 Augsnes auglība.
14 Augsnes ģenēze un evolūcija. Augsnes klasifikācija.
15 Latvijas augsnes. 16 Augsnes degradācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pārbaudījuma veids eksāmens. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem 3 kontroldarbiem, ieskaitītiem visiem laboratorijas un praktiskajiem darbiem. Akumulējoša eksāmena atzīmes saņemšanai kontroldarbu vērtējumu summai jābūt lielākai par 18 punktiem (ja zemāks – rakstisks pārbaudījums visas programmas ietvaros).
Pamatliteratūra
1. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
2. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
3. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp. 4. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp.
Papildliteratūra
1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Meža enciklopēdija. J. Broka red. 1. sējums. Rīga: Zelta grauds, 2003. 368 lpp. 3. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 128 p.
Piezīmes
Obligātais kurss Meža fakultātes augstākās akadēmiskās izglītības studiju programmai "Mežzinātne".