Excel
Kursa nosaukums Augkopība
Kursa kods LauZ2054
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 17/03/2015
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., asoc. prof. Dzidra Kreišmane

Kursa anotācija
Studenti studiju kursa ietvaros gūst ieskatu par augkopības produkcijas ražošanai pieejamajiem un nepieciešamajiem resursiem pamatnozarēs. Iegūst priekšstatu par augkopības produkcijas ražošanas metodēm, to piemērotību agroklimatiskajiem un augsnes apstākļiem, kā arī savstarpējās atbilstības prasībām. Iegūst priekšstatu par kultūraugu ražu veidojošiem faktoriem: augsnes auglību, barības elementu nodrošināšanu un kaitīgo organismu ierobežošanu augkopībā un dārzkopībā. Gūst ieskatu par kultūraugu izmantošanas daudzveidību un produkcijas kvalitātes nodrošināšanas iespējām
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – vispārīgas zināšanas par augkopības produkcijas ražošanas metodēm, to atbilstību augsnes un agroklimatiskajiem apstākļiem un par augsnes auglības saglabāšanu, kā arī par Latvijā audzēto laukaugu un dārzaugu ražas veidošanos un to izmantošanu kvalitatīvas produkcijas ieguvei;
Prasmes – saprast konkrētajiem apstākļiem atbilstošāko kultūraugu audzēšanas metodi, aprēķināt laukaugu un dārzaugu produkcijas ieguvei nepieciešamās platības un izveidot agrotehnisko pasākumu plānu konkrētu laukaugu un dārzaugu audzēšanai;
Kompetence – priekšstatu līmenī iegūtās zināšanas pielietot savā profesionālajā darbībā.
1.Pārzina augkopības produkcijas ražošanas metodes - 1. kontroldarbs
2.Prasmes pazīt laukaugu un zālaugu sugas un to sēklas – praktiskais darbs
3.Pārzina augsnes auglības, augsekas un augsnes apstrādes aspektus – 2. kontroldarbs
4.Spēj sagatavot prezentāciju un informatīvos materiālus par studenta izvēlētas laukauga vai dārzauga sugas audzēšanas tehnoloģiju – semināra prezentācijas
5.Pārzina laukaugu audzēšana un izmantošanas tehnoloģiju un spēj novērtēt produkcijas kvalitāti, kā arī argumentēt savu viedokli – 3. Kontroldarbs
6. Pārzina dārzaugu audzēšanas, kopšanas un izmantošanas tehnoloģiju, spēj novērtēt to ražu un kvalitāti – 4. kontroldarbs
Kursa plāns
1 Agrotehnisko pasākumu plāns ziemas kviešu audzēšanai
2 Ziemāju labību un rapša audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
3 Agrotehnisko pasākumu plāns vasaras miežu audzēšanai
4 Vasarāju labību audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
5 Agrotehnisko pasākumu plāns kartupeļu audzēšanai
6 Kartupeļu audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas veida un apjoma ieguvei
7 Agrotehnisko pasākumu plāns proteīnaugu audzēšanai
8 Saimniecībā nepieciešamo ganību un sēto zālāju platību aprēķināšana
9 Lopbarības nodrošinājuma plānojums saimniecībā noteikta produkcijas veida un apjoma ieguvei
10 Lauka dārzeņu audzēšanas plāns integrētās audzēšanas sistēmā
11 Lauka un segto platību dārzeņu audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
12 Lauka un segto platību dārzeņu audzēšanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
13 Zemeņu stādījuma ierīkošanas un kopšanas pasākumu plāns
14 Ogaugu produkcijas ražošanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
15 Ābeļu dārza ierīkošanas un kopšanas pasākumu plāns integrētās audzēšanas sistēmā
16 Augļaugu produkcijas ražošanas plānojums saimniecībā noteikta produkcijas apjoma ieguvei
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi, ko veido:
•semestra laikā sekmīgi izpildīti kontroldarbi;
• praktisko darbu izpilde;
• seminārā sniegtas prezentācijas.
Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem. Kavēto praktisko darbu izstrāde LLU noteiktā kārtībā, nenokārtoto kontroldarbu atkārtota kārtošana pasniedzēja noteiktā laikā.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Prezentācija par laukauga vai dārzauga audzēšanas tehnoloģiju.
Literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu apstrāde un noformēšana.
Grupu darbs praktisko nodarbību laikā. Sagatavošanās kontroldarbiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu un prezentāciju kumulatīvā vērtējuma.

Praktiskie darbi jāizpilda saskaņā ar norādījumiem; novērtējums – ieskaitīts/neieskaitīts
Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajem darbiem.
Pamatliteratūra
1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004.. 374 lpp.
2. Bankina B., Gaile Z. Ziemāju labības un to slimības. Jelgava: LLU, 2014. 104 lpp.
3. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. A. Dembovskis, I. Drudze, M. Gailīte u.c. Pūre : Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.
4. Intensīvās augļkopības rokasgrāmata. M. Skrīvele, L. Ikase, E. Kaufmane u.c. Dobele: Valsts Dobeles Dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija, 2000. 281 lpp.
Papildliteratūra
1. Agronomijas pamati. Sast. A. Ruža u.c. Rīga: Zvaigzne, 1994. 352 lpp.
2. Bioloģiskās augkopības pamati. Sast. I. Miške, D. Brutāne, I. Žola. Nordik, 2004. 254 lpp.
3. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi: Valsts Stendes GSI, 2008. 416 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava ISSN 0132-6457.
Piezīmes
Obligātais kurss Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes bakalaura studiju programmai „Ekonomika”, specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika”.