Excel
Kursa nosaukums Putnkopība
Kursa kods LauZ2050
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 27/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., doc. Aiga Nolberga-Trūpa
Mg. agr., vieslekt. Dace Bārzdiņa

Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina studentus ar tēmām, kas saistītas ar mājputnu stāvokli Latvijā, mājputnu bioloģiskajām un saimnieciski derīgajām īpašībām, mājputnu šķirņu un krosu raksturojumu, to izvēli olu un gaļas ražošanai. Studenti iegūst zināšanas par mājputnu ēdināšanu, audzēšanu, mājputnu bioloģiskajām un saimnieciski derīgajām īpašībām augstvērtīgas un ekonomiski izdevīgas putnkopības produkcijas ražošanā, labturības prasībām un tehnoloģiskiem risinājumiem putnkopības nozarē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti prot orientēties mājputnu šķirņu un krosu izvēlē, ēdināšanā un labturībā. Studenti prot izmantot literatūru un zināšanas ekonomiski izdevīgas putnkopības produkcijas ieguvē, kā arī studenti apgūst mājputnu audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas, produkcijas un tās kvalitātes vērtēšanas principus. Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi. Studenti iegūst prasmes izvērtēt, izskaidrot un diskutēt par jautājumiem putnkopības nozarē. Praktisko darbu sekmīga izstrāde. Rezultātā izglītojamie ir kompetenti izvēlēties konkrētiem ražošanas apstākļiem piemērotāko putnu šķirni, audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģiju, analizēt iegūtās produkcijas kvalitāti. Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Kursa plāns
1. Putnkopības stāvoklis Latvijā. Putnkopības tautsaimnieciskā nozīme.
2. Mājputnu anatomija un fizioloģija, tās saistība ar produktivitāti.
3. Mājputnu izcelšanās.
4. Mājputnu konstitūcija un eksterjers.
5. Mājputnu bioloģiskās un produktīvās jeb saimnieciski derīgās īpašības.
6. Mājputnu šķirņu klasifikācija, to raksturojums. Piemērotākās sugas, šķirnes un krosi olu un gaļas ražošanai.
7. Labturības prasības mājputniem.
8. Selekcijas nozīme putnkopībā.
1. kontroldarbs par mājputnu audzēšanu, bioloģiskajām un saimnieciski derīgajām īpašībām.
9. Inkubācija, tās tehnoloģiskās īpatnības.
10. Mājputnu ēdināšanas īpatnības un pamatprincipi.
11. Atsevišķu barības vielu nozīme mājputnu ēdināšanā. Barības līdzekļi un barības piedevas, to izmantošana mājputnu ēdināšanā.
12. Pārtikas olu ražošanas tehnoloģijas.
13. Mājputnu gaļas ražošanas tehnoloģijas.
14. Ūdensputnu gaļas ražošanas tehnoloģijas.
15. Mājputnu gaļas kvalitātes novērtēšana.
16. Profilaktiskie pasākumi mājputnu fermā. Dezinfekcijas. 2. kontroldarbs par mājputnu ēdināšanas pamatprincipiem un produkcijas ražošanas tehnoloģijām.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai studenti studiju kursā varētu kārtot gala pārbaudījumu – eksāmenu, studentiem jāizpilda studiju kursa noteiktais darba apjoms, kontroldarbi par noteiktām lekciju tēmām, praktisko darbu ieskaite atbilstoši studiju kursa specifikai, saņemot pozitīvu vērtējumu.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Katra praktiskā darba laikā studenti saņem individuālus uzdevumus, kurus nepieciešams izpildīt un aizstāvēt. Putnkopības praktiskajos darbos studenti izpilda 3 patstāvīgos darbus, kurus ievieto e-studijās un izpilda e-studijās praktisko darbu ieskaites.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Sekmīgs vērtējums kontroldarbā un eksāmenā. Izstrādātos praktiskos darbus novērtē atbilstoši individuālā uzdevumā noteiktajai vērtēšanas kārtībai.
Pamatliteratūra
1. Pieci B. un L. Pieci. Vistkopība. Zvaigzne ABC. 2011. 95.lpp.
2. Ozola E., Līkopa M., Nudiens J. Putnkopība. Rīga. Zvaigzne. 1990. 295.lpp.
3. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308.lpp.
4. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga, Zvaigzne. 2001. 356 .lpp. 5. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Monogrāfija. Sigulda. Sigra. 2006. 159-213.lpp.
Papildliteratūra
1. Mājputnu avīze. Lauku Avīze. 1998. 77.lpp. 2. Энциклопедия домашнего птицеводства. Mockba: Клуб семейного досуга, 2010. 352 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dzīvā sēta. Lauku Avīzes Tematiskā avīze.Nr.1 (174), ISSN: 1407-4338. Rīga. 2010. 62.lpp.
2. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds.
3. Praktiskais Latvietis. Latvijas Mediji. ISSN 14073358.
4. Приусадебное хозяйство. Москва: Сельская новь.
5. Птицеводство.Общество с ограниченной ответственностью "Авиан"/ ISSN: 0033-3239. Москва. Но 1, 2010. 52.с 6. Poultry Science. ISSN: 0032-5791.
Piezīmes
Obligāts kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai lauksaimniecībā ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis.