Excel
Kursa nosaukums Agrārpolitika
Kursa kods LauZ2047
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 21/01/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., asoc. prof. Dzidra Kreišmane

Kursa anotācija
Agrārās reformas Latvijā un lauksaimniecības politikas veidošanās.Latvijas lauksaimniecības politika,atjaunojamo enerģiju ražošanas iespējas lauksaimniecībā.Saistība ar Eiropas un pasaules agrāro politiku.Politiku veidotājas un īstenotājas institūcijas, zemnieku organizāciju līdzdalība.ES Kopējās lauksaimniecības politikas veidošanās, tās mērķi, pamatprincipi, metodes. Latvijas integrācija ES vienotajā tirgū, priekšrocības un trūkumi. Lauksaimniecības un lauku attīstības programma.ES un valsts atbalsta politika lauksaimniecības un lauku attīstībai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa laikā studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības politikas veidošanos, to ietekmējošiem faktoriem, vietu citu politiku spektrā.
Prasmes noteikt lauksaimniecības politikas ietekmējošos faktorus, analizēt politikas veidošanās gaitu un ietekmi uz ražošanu. Kompetences ar lauksaimnieku organizāciju vai institūciju starpniecību piedalīties politikas veidošanas procesā.
Kursa plāns
1 Likumu un lēmumu pieņemšanas procedūra ES institūcijās un Latvijā.
2 Lauksaimniecības pārvaldes struktūras.
3 Politiskās partijas, interešu grupas, zemnieku organizācijas Latvijā.
4 Latvijai veicamie pasākumi lauksaimniecības jomā saistībā ar ES KLP un to ietekme uz politisko virzību.
5 ES labības un eļļas augu koptirgus politika un Latvijas izredzes tajā.
6 Liellopu un teļa gaļas nozares politika ES un situācija Latvijā.
7 Cūkgaļas nozares politika ES un situācija Latvijas cūkkopības nozarē.
8 Piena un piena produktu ražošanas politika ES un situācija Latvijā.
9 Aitu, kazu un putnu gaļas un olu ražošanas politika ES un situācija Latvijā.
10 Netradicionālie l/s produkti un kartupeļu ražošanas politika ES un Latvijā.
11 Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības politika ES un Latvijā.
12 Augļu, dārzeņu un cukura ražošanas attīstības politika ES un situācija Latvijā.
13 Lauku attīstības plāna pasākumi lauksaimniecības un lauku politikas veidošanā.
14 Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas 2007. – 2013. būtība un pasākumi.
15 ES strukturālo fondu mērķi, finansējuma sadalījums, nozīme. 16 Jaunā lauksaimniecības politika līdz 2020.gadam.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Semestra laikā studenti sagatavo referātu, publiski to aizstāv un kārto 2 kontroldarbus vai mutiskus seminārus par mācībspēka ieteiktajām tēmām. Studiju kurss beidzas ar akumulējošo ieskaiti vai pēc vēlēšanās studenti kārto ieskaiti augstāka novērtējuma saņemšanai.
Pamatliteratūra
1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava, LLU. 2003. 717 lpp.
2. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību? : sast. T.Volkova. Apgāds „Rasa ABC”, 2003. 238 lpp.
3. Informācija par kopējo lauksaimniecības politiku: http://www.zm.gov.lv/?sadala=349 [skatīts 23.09.2011.] 4. Latvijas lauksaimniecība un lauki 2004: politika un attīstība. virsredaktors A. Miglavs, Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūts. Rīga, 2005. 156 lpp
Papildliteratūra
1. Fontēns P. 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2007. 62. lpp.
2. Kā darbojas Eiropas Savienība. ES iestāžu ceļvedis. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2007. 50. lpp. 3. Šūmans R. (2000) Eiropai. Rīga, Zvaigzne ABC, 121 lpp.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” ar kvalifikāciju Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs.