Kursa nosaukums Augsnes zinātne un agroķīmija
Kursa kods LauZ2041
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 20/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības habilitētais doktors, prof. Aldis Kārkliņš
Lauksaimniecības doktors, vad.pētn. Ināra Līpenīte

Kursa anotācija
Kursa darbu izstrādā reālai vai modeļsaimniecībai, izvērtē saimniecības augšņu auglību, nosaka nepieciešamos ielabošanas pasākumus. Veic organisko mēslu uzkrāšanas aprēķinu, organisko mēslošanas līdzekļu un minerālmēslu normu noteikšanu kultūraugu mēslošanai plānotās ražas sasniegšanai. Nosaka mēslojuma lietošanas agronomisko un ekonomisko efektivitāti, aprēķina augu barības elementu bilanci.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Nostiprina teorētiskās zināšanas par augu barības elementu resursiem un to racionālu izmantošanu. Prot izstrādāt kultūraugu mēslošanas plānu atbilstoši konkrētiem apstākļiem, vērtēt mēslošanas efektivitāti un analizēt tās ietekmi uz apkārtējo vidi, spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus par situācijai atbilstošu pasākumu un tehnoloģiju izmantošanu.
Kursa plāns
1 Konsultācija - kursa darba izstrādes metodika, literatūras apskata veidošana.
2 Saimniecības vispārējais raksturojums.
3 Saimniecības augšņu raksturojums.
4 Kūtsmēslu ieguves apjoma un krātuves ietilpības noteikšana.
5 Salmu ieguve un izmantošana saimniecībā, pakaišu vajadzība.
6 Konsultācija - augšņu ielabošanas pasākumi, kaļķošanas un mēslošanas aprēķini.
7 Augu barības elementu masa organiskos mēslošanas līdzekļos.
8 Kaļķošanas normu aprēķins.
9 Organisko mēslu sadale un normu noteikšana.
10 Minerālmēslu normu un devu noteikšana, minerālmēslu daudzuma aprēķins audzēto kultūraugu mēslošanai.
11 Konsultācija - mēslošanas sistēmas efektivitāte un agroekoloģiskais novērtējums.
12 Mēslošanas līdzekļu agronomiskās un ekonomiskās efektivitātes aprēķini.
13 Augu barības elementu izneses un bilances aprēķins.
14 Konsultācija - kursa darba noformēšana, prezentācijas gatavošana.
15 Kursa darba iesniegšana studiju plānā paredzētajā laikā. 16 Kursa darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi aizstāvēts kursa darbs.
Pamatliteratūra
Latvijas augšņu noteicējs / Sast. A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals, O. Nikodemus, R. Skujāns. Jelgava: LLU, 2009. - 235 lpp.
2. Agroķīmija: Lekciju konspekts, I un II daļa / A. Kārkliņš. Rīga: Ražība, 1996.
3. Aprēķinu metodes agroķīmijā / Sast. A. Kārkliņš. Jelgava, 1988. - 54 lpp. 4. Ieteikumi augsnes agroķīmiskās izpētes materiālu izmantošanai / Sast. R. Timbare, A. Pāvule. Rīga: Agroķīmisko pētījumu centrs, 2007. - 47 lpp.
Papildliteratūra
1. Augkopība / A. Ružas red. Jelgava, LLU 2004. - 374 lpp.
2. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: metodiskie norādījumi mācību praksei. 2. pārstr. un papild. izd. Jelgava, 2008. - 88 lpp. 3. Priekulis J., Kažotnieks J. Kūtsmēslu izvākšana no lopu mītnēm. Ozolnieki, LLKC. 1997. - 36 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Saimnieks LV Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
Piezīmes
Obligātais profesionālās specializācijas studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" studentiem ar specializāciju saimniecības vadītājs lauksaimniecībā. Kursa darbs: pilna un nepilna laika studentiem.