Kursa nosaukums Augsnes zinātne un agroķīmija
Kursa kods LauZ2040
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 20/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības habilitētais doktors, prof. Aldis Kārkliņš
Lauksaimniecības doktors, vad.pētn. Ināra Līpenīte

Kursa anotācija
Studenti gūst priekšstatu par augsnes funkcijām, īpašībām, auglību un ielabošanas pasākumiem, par augu barošanos, mēslošanas līdzekļiem un to pielietošanu. Tiek apskatīti augšņu agroķīmiskās izpētes, degradācijas, ūdens režīma regulēšanas, augsnes resursu izpētes un augšņu klasifikācijas jautājumi. Studenti apgūst mēslošanas sistēmas izstrādes pamatprincipus un tās efektivitātes novērtēšanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst zināšanas un izpratni par augsnes veidošanos, īpašībām, auglību, augšņu agroķīmisko izpēti, augu barošanos, mēslošanas līdzekļiem, mēslošanas sistēmu un tās efektivitāti. Apgūst prasmi atpazīt augsnes, novērtēt to piemērotību kultūraugu audzēšanai; izvēlēties piemērotākos mēslošanas līdzekļus, noteikt mēslošanas normas, kritiski izvērtēt to ietekmi uz vides kvalitāti. Studenti būs kompetenti patstāvīgi pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus situācijai atbilstošu pasākumu realizēšanai, racionāli izmantojot augsnes resursus, kā arī sniegt konsultācijas zemniekiem šajos jautājumos.
Kursa plāns
1 Augsnes veidošanās faktori un procesi.
2 Augsnes sastāvs un fizikālās īpašības.
3 Augsnes ķīmiskās un koloidālās īpašības.
4 Augsnes bioloģija. Augsnes organiskā viela. Kontroldarbs: augsnes veidošanās, sastāvs un īpašības.
5 Augsnes ūdens veidi, to pieejamība augiem.
6 Augsnes auglība un augu barošanās.
7 Augsnes kaļķošana, kaļķošanas materiāli. Kontroldarbs: augsnes organiskā viela un augsnes auglība.
8 Minerālmēsli, to veidi, lietošanas laiki, veidi, paņēmieni.
9 Organiskie mēslošanas līdzekļi, to lietošanas īpatnības.
10 Augsnes agroķīmiskā izpēte un mēslošanas rekomendācijas. Kontroldarbs: augu barošanās un mēslošanas līdzekļi.
11 Mēslošanas sistēmas, to sastāvdaļas, izstrāde
12 Mēslošanas līdzekļu lietošanas tehnoloģijas un efektivitāte.
13 Augsne, mēslojums un vides kvalitātes. Kontroldarbs: mēslošanas rekomendācijas un mēslošanas sistēmas.
14 Augsnes degradācija.
15 Ūdens resursi, to kvalitāte, ūdens režīma regulēšana. 16 Augšņu klasifikācija, kartēšana, zemes vērtēšana. Kontroldarbs: mēslojuma ietekme uz augsni un vides kvalitāti
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pārbaudījuma veids eksāmens. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem 5 kontroldarbiem (teorija), ieskaitītiem visiem laboratorijas un praktiskajiem darbiem, jāiegūst sekmīgs semestra kopsavilkuma (aprēķini) kontroldarba vērtējums. Akumulējoša eksāmena atzīmes saņemšanai teorijas kontroldarbu vērtējumu summai jābūt lielākai par 30 ballēm.
Pamatliteratūra
1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 254 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs. Sast. A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals, O. Nikodemus, R. Skujāns. Jelgava: LLU, 2009. - 235 lpp.
3. A. Kārkliņš Agroķīmija: Lekciju konspekts. I un II daļa. Rīga: Ražība, 1996. 4. Agroķīmija J. Naudiņa red. Rīga: Zvaigzne, 1984. - 325 lpp.
Papildliteratūra
1. Ancāne I. Dabas ģeogrāfija: Skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - 334 lpp.
2. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Rīga: LR ZM, 2008. - 56 lpp. 3. Riņķis G., Ramane H. Kā barojas augi. Rīga: Avots, 1989. - 150 lpp.
Piezīmes
Obligātais profesionālās specializācijas studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" studentiem ar specializāciju saimniecības vadītājs lauksaimniecībā: pilna un nepilna laika studentiem.