Excel
Kursa nosaukums Ģeoloģija un augsnes zinātne I
Kursa kods LauZ2020
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 08/10/2013
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. geol., doc. Ilze Vircava

Kursa anotācija
Ievads ģeoloģijas zinātnē. Izplatītāko minerālu, iežu un augšņu cilmiežu raksturojums, to mehāniskās un hidrofizikālās īpašības. Ģeoloģiksās uzbūves, reljefa un ģeoloģisko procesu nozīme ūdens resursu veidošanā. Pazemes ūdeņu ģenēze, klasifikācija, kustības likumsakarības, resursi, izmantošana, pētījumu metodes, nozīme tautsaimniecībā. Ģeoloģisko karšu un profilu izmantošana pazemes ūdeņu resursu apzināšanā. Zemes dzīļu resursu apgūšana un to racionālu izmantošana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas un izpratne par ģeoloģiskās uzbūves, ģeoloģisko procesu un reljefa nozīmi hidroģeoloģisko procesu izzināšanā.
• Prasmes noteikt nogulumu un iežu veidu. Izmantojot ģeoloģisko urbumu datus un citu ģeoloģisko informāciju, piemēram, ģeoloģiskās un topogrāfiskās kartes, sastādīt ģeoloģiskos griezumus, veicot to interpretāciju, nosakot iežu vai nogulumu ģenēzi, izdalot potenciālās ģeoloģisko procesu riska zonas, nosakot iespējamos ūdens nesējslāņus, pēc hidroģeoloģiskajiem datiem aprēķināt pazemes ūdeņu virzienu un ātrumu. Izdalīt atšķirīgas reljefa formas, atpazīt dabā noritošos ģeoloģiskos procesus. • Kompetence - veicot ūdens resursu ieguves plānošanu, ieguvi un apsaimniekošanu, ņemt vērā apkārtējās vides reljefu, vietas ģeoloģisko uzbūvi, neveicinot ģeoloģisko procesu attīstību.
Kursa plāns
1 Ģeoloģijas zinātnes pamatuzdevumi. Zemes un zemes garozas sastāvs (vispārējs raksturojums)
2 Minerāli. Minerālu klasifikācija, minerālu noteikšanas metodes. Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.
3 Endogēnie ģeoloģiskie procesi. Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.
4 Zemes ģeoloģiskais vecums. Ģeohronoloģiskā skala. Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.
5 Latvijas ģeoloģiskā uzbūve. Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana.
6 Ieži. Iežu klasifikācija, noteikšanas metodes.
7 Eksogēnie ģeoloģiskie procesi. Ieži. Mācību kolekciju apgūšana.
8 Ieži. Mācību kolekciju apgūšana.
9 Hidroģeoloģijas pamati. Pazemes ūdeņu klasifikācija. Mācību kolekciju apgūšana.
10 Ģeoloģiskās pētījumumu metodes. Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
11 Virszemes tekošo ūdeņu ģeoloģiskā darbība. Hidroizohipšu kartes zīmēšana pēc urbumu datiem
12 Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
13 Ledāju ģeoloģiskā darbība. Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
14 Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem.
15 Ģeomorfoloģijas pamati. Pazemes ūdeņu plūsmu un vielu migrāciju modelēšana. 16 Latvijas ģeomorfoloģiskā karte. Pazemes ūdeņu plūsmu un vielu migrāciju modelēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, sekmīgi nokārtotiem visiem semestra laikā uzdotajiem kontroldarbiem.
Pamatliteratūra
1. Noviks G. Inženierģeoloģija: iežu fizikālās īpašības: uzdevumi, vingrinājumi, metodes. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1998. 46 lpp.
2. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: metodiskie norādījumi mācību praksei. Kārkliņa A. red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp. 3. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 328 lpp.
Papildliteratūra
1. Eberhards G., Lapinskis J. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants = Processes on the Latvian Coast of the Baltic Sea. Atlas. Rīga: LU, 2008. 64 lpp.
2. Segliņš V., Stinkule A., Stinkulis Ģ. Derīgie izrakteņi Latvijā. Rīga: LU, 2013. 184 lpp. 3. Āboltiņš O. No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 127 lpp.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Vide un ūdenssaimniecība".