Excel
Kursa nosaukums Praktiskā lauku saimniecība
Kursa kods LauZ1002
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 26/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., pētn. Indra Eihvalde

Kursa anotācija
Nodarbību vieta SIA LLU mācību un pētījumu saimniecība ,, Vecauce”. SIA LLU MPS ,,Vecauce” vēsture un pašreizējais raksturojums, attīstības perspektīvas. Ražošanas resursi, to raksturojums. Augkopības, dārzkopības, lopkopības, biogāzes, kokapstrādes raksturojums. Lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde un uzglabāšana. Netradicionālās saimniekošanas formas. Saimniecības stratēģija, operatīvās finansu vadības modelis un realizācija.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apguves rezultāta studenti iegūst:
•zināšanas par dažādu lauksaimniecības nozaru funkcionēšanu, savstarpējo saistību, ražošanas tehnoloģiskiem procesiem, lauksaimniecības vadību;
•prasmes saimnieciskās darbības plānošanā un saimniecības darbības organizācijā daudznozaru saimniecībā; •kompetences strādājot grupā vai veicot darbu pastāvīgi, iegūto zināšanu sistematizācija un pārskata veidošana.
Kursa plāns
1.Zemkopības vēsture K.Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas”
2.Iepazīšanās ar prakses vietu SIA LLU MPS “Vecauce”, saimniecības darbības virzieni,
3.Augkopības nozares raksturojums, analīze,
4.Dārzkopības nozares raksturojums, analīze,
5.Lopkopības nozares raksturojums, analīze,
6.Biogāzes ražotnes raksturojums,
7.Kokapstrāde un citas ražošanas nozares,
8.Mehanizācija, enerģētika, ražošanas ēkas un iekārtas, 9.Lauku tūrisms.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi izpildīta prakses programma, prakses atskaites iesniegšana un aizstāvēšana.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Prakses atskaites un prezentācijas sagatavošana un aizstāvēšana.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ieskaite
Pamatliteratūra
1.SIA LLU MPS „Vecauce” – www.vecauce.lv
2.„Agro Tops”, žurnāls, Rīga;
3.„Saimnieks”, žurnāls, Rīga;
4.„Lopkopis”, žurnāls, Rīga;
5.Lekciju konspekti, kas krājas nodarbību laikā; 6.Stendu materiāli par SIA LLU MPS „Vecauce”.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss visu fakultāšu, visu specialitāšu pamatstudiju programmām 1. kursa 1. vai 2. semestrī (septembris – decembris, janvāris – maijs).