Excel
Kursa nosaukums Organiskā ķīmija
Kursa kods Ķīmi3016
Zinātnes nozare Ķīmija
Zinātnes apakšnozare Bioorganiskā ķīmija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Ķīmijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Ingmārs Cinkmanis

Priekšzināšanas
Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija
Kursa anotācija
Studenti iegūs zināšanas, iemaņas un kompetenci par bioorganisko savienojumu (lipīdu, membrānu, vitamīnu, ogļhidrātu, aminoskābju, proteīnu, nukleotīdu, hēma un nukleoproteīnu) uzbūvi, ķīmiskajām īpašībām un to izmaiņām šūnas vai apkārtējās vides ietekmē, balstoties uz to reakciju mehānismiem molekulārā līmenī, kā arī par šo īpašību izmaiņu vielu savstarpējā mijiedarbībā, kas nepieciešamas bioķīmijas, mājdzīvnieku fizioloģijas, kā arī specializācijas kursu studijām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Veidos fundamentālo zināšanu bāzi bioķīmijas studijās un tālākajās veterinārijas studijās, piem., dzīvnieku fizioloģijā, farmakoloģijā, klīniskajā bioķīmijā un profesionālo zināšanu apguvē - 1., 2., 3. un 4. kontroldarbs. Organiskās ķīmijas kursa apguvē studentiem izveidosies prasmes pielietot teorētiskos uzskatus par bioorganisko savienojumu uzbūvi un kopīgajām ķīmiskajām īpašībām gan bioķīmijas apguvē, gan tālākajās veterinārmedicīnas studijās, gan profesionālo problēmu risināšanā, kā arī prasmes izvirzīt hipotēzes un to iespējamos risinājumus, balstoties uz empīriskiem datiem un jaunākajām teorētiskajām atziņām – laboratorijas darbi. Studiju rezultātā studentiem izveidosies kompetence spēt iegūt, atlasīt, analizēt un apkopot informāciju par bioorganisko savienojumu radītajām problēmām dzīvniekam un apkārtējai videi un prognozēt ceļus un metodes to pārvarēšanai vai novēršanai, kā arī kompetenci izskaidrot bioķīmisko reakciju norisi molekulārā līmenī gan speciālistiem, gan klientiem – kolokvijs, mājas darbi
Kursa plāns
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Lekcija: Ievads bioorganisko savienojumu uzbūves un reaģētspējas teorētiskajos pamatos. / 1.Lab. darbs: Spirti, fenoli un amīni. / 1.Mājas darbs
10. Lekcija: Metabolīti. / 2.Lab. darbs: Karbonilgrupas reakcijas. / 1. Kontroldarbs: Spirti, fenoli un amīni.
11. Lekcija: Bioloģiski nozīmīgi heterocikliskie savienojumi. / 3.Lab. darbs: Karbonskābes un to atvasinājumi. / 2.Mājas darbs.
12. Lekcija: Lipīdi. / 4.Lab. darbs: Dikarbonskābju un hidrosikarbonskābju īpašības / 2. Kontroldarbs: Nozīmīgāko metabolītu un heterociklisko savienojumu īpašības.
13. Lekcija: Ogļhidrāti. / 5.Lab. darbs: Tauki un ziepes. / 3.Mājas darbs.
14. Lekcija: Aminoskābes un proteīni. / 6.Lab. darbs: Ogļhidrāti. / 3. Kontroldarbs: Lipīdu un ogļhidrātu īpašības.
15. Lekcija: Nukleīnskābes. / 7.Lab. darbs: Olbaltumvielas. / 4.Mājas darbs.
16. Lekcija: Citi bioloģiski nozīmīgi savienojumi. / 4. Kontroldarbs: Aminoskābes, proteīni un mono- un poli-nukleotīdi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtots eksāmens neorganiskā ķīmijā, nostrādāti 7.laboratorijas darbi un ieskaitīti 4.kontroldarbi, uzkrātā atzīme ne mazāka par 4.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Laboratorijas darbu protokolu sagatavošana – ķīmisko reakciju, novērojumu, secinājumu un eksperimenta gaitas apkopošana un sistematizēšana.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, t.i., ne zemāks vērtējums kā 4 balles. Jābūt noformētiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbu protokoliem un mājas darbiem.
Pamatliteratūra
1. Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 228 lpp 2. Morozovs A., Jākobsone I., Mekšs P. Pārtikas ķīmija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 208 lpp. 2. Opганическая химия: в вопросах и ответах. Под ред. Ивина Б.А. и Пиотровского Л.Б. Caнкт-Петербург: Наука, 2002. 510 c. 3. McMurry J. Organic chemistry with biological applications. 3rd ed. Stamford : Cengage Learning, c2015. 4. Vollhardt K. P. C., Schore N. E.. Organische Chemie. 4. Aufl. Weinheim: WILEY-VCH, 2005. 1542 S. 5. Dewick P.M. Essentials of Organic Chemistry: for students of pharmacy, medicinal chemistry and biological chemistry. Chichester; Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2006. 696 p.
Papildliteratūra
1. Klein D.R. Organic Chemistry. 2-nd ed. Hoboken (N.J.): Wiley, 2008. 363 p. 2. Winter A. Organische Chemie für Dummies. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. 374 p. 3. Vollhardt K.P.C., Schore N.E. Organic chemistry. In: Structure and Function. 5th ed. New York: W.H.Freeman and company, New York, 2007, p.1254-1366 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Bioorganic Chemistry. Published by Elsevier Inc. ISSN: 0045-2068 2.Bioorganic & Medicinal Chemistry. Published by Elsevier Inc. ISSN: 0968-0896 Pilni teksti Science Direct datubāzē
Piezīmes
Pilna laika, obligāts 2.līmeņa profesionālās studiju programmas "Veterināmedicīna " studiju kurss