Excel
Kursa nosaukums Lietu tiesības
Kursa kods JurZ4016
Zinātnes nozare Tiesību zinātnes
Zinātnes apakšnozare Civiltiesības
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 13/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., vieslekt. Alla Pūce

Kursa anotācija
Studentiem Civiltiesību Lietu tiesību daļas studijās jāiegūst zināšanas par lietu tiesību reglamentāciju Latvijā, t.sk. par lietu klasifikāciju, valdījumu, lietu iegūšanu, šo tiesību aizsardzību, un neīpašnieka lietu tiesībām, kā arī izpirkuma tiesībām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: par lietu būtību par īpašuma tiesību un jēdziena evolūciju, lomu mūsdienās. Veidota izpratne par īpašumu tiesību nozīmīgākajiem juridiskajiem institūtiem, to saistību ar citām tiesību nozarēm un normatīviem; Prasmes: brīvi orientēties lietu klasifikācijas, īpašuma iegūšanas, esamības un izbeigšanās juridiskajā problemātikā, izmantojot tiesību avotus. Identificējot īpašumtiesiskās problēmas un problēmu risināšanai nozīmīgos faktus, izstrādāt juridiskus dokumentus; Kompetences; tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, patstāvīgi analizēt, vērtēt lietu tiesību juridiskās parādības un procesus dažādos lietu tiesību institūtos.
Kursa plāns
1 Lietu tiesību jēdziens un sistēma
2 Lietu klasifikācija
3 Galvenās un blakus lietas, to tiesiskā reglamentācija
4 Nastas un izdevumi
5 Valdījuma jēdziens un būtība
6 Īpašuma tiesību jēdziens un saturs
7 Īpašuma aizsardzības mehānisms
8 Servitūtu jēdziens un klasifikācija
9 Reālservitūti
10 Personālservitūti
11 Reālnastas
12 Ķīlas tiesības, jēdziens
13 Saistību nodrošināšana lietu tiesību izpratnē
14 Hipotēka
15 Izpirkuma tiesības jēdziens 16 Lietu tiesību civilprocesuālā interpretācija
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izprasta Lietu tiesību būtība un aktualitāte mūsdienās. Apgūta ar tām saistītā likumdošana. Sekmīgs darbs grupās praktiskajās nodarbībās, 2 kontroldarbi. Noslēgumā nokārtots eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Civillikums: LR likums (1937) LR Normatīvie dokumenti: Civillikums, Civilprocesa kodekss, Darba likuma kodekss. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 0-1 - 8-1
2. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp. 3. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Lietu tiesības. Īpašums (927.-1129.p.) Rīga: 2002, 353 lpp.
Papildliteratūra
1. Torgāns K. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999 – 2008. Rīga: VAS „Tiesu nama aģentūra”, 2009, 667 lpp.
2. Lietu tiesību jēdziens Latvijas civiltiesību sistēmā [tiešsaiste] [Skatīts 09.09.2011.] Pieejams:http://www.rozenfelds.lv/lv/news/42 3. Balodis K. Ievads civiltiesībās: Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 384 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391 2. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienā "Tiesību zinātnes".