Excel
Kursa nosaukums Tiesību pamati
Kursa kods JurZ2005
Zinātnes nozare Tiesību zinātnes
Zinātnes apakšnozare Civiltiesības
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 14/01/2014
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. jur., vieslekt. Stepans Pokotinskis
Mg. paed., vieslekt. Alla Pūce

Aizstātais(-ie) kurss(-i)
JurZ2026 [GJUR2026] Tiesību pamati
Kursa anotācija
studiju kurss studentiem sniedz vispārēju ieskatu tiesību pamatjautājumos. Studenti iegūst zināšanas un prasmes darba tiesībās, lietu tiesību vispārējos noteikumos, padziļināti apgūst ģimenes un mantojuma tiesiskos normatīvus. Studiju kurss palīdz orientēties īpašuma tiesību un saistību tiesību problemātikā mūsdienās.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par tiesību zinātnes būtību, par tiesību ideju evolūciju, tiesību funkcijām un tiesību lomu mūsdienās. Veidota izpratne par Latvijas tiesību sistēmas vadošām tiesību nozarēm;
• prasmes brīvi orientēties Latvijas tiesību sistēmā, izmantot tiesību avotus, identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanai nozīmīgos faktus, izstrādāt juridiskos dokumentus; • kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes patstāvīgi analizēt un vērtēt juridiskās parādības un procesus dažādās tiesību nozarēs.
Kursa plāns
1 Tiesību sistēma.
2 Civiltiesību jēdziens un vieta tiesību sistēmā. Civiltiesiskās attiecības jēdziens. Civiltiesību subjekti, objekti.
3 Ģimenes tiesību jēdziens, saturs, avoti. Laulības noslēgšana. Laulāto mantiskās tiesības;
4 Mantojuma un mantinieku jēdziens. Mantošanas veidi: likumiskā, testamentārā, līgumiskā mantošana. Mantojuma pieņemšana;
5 Lietu tiesību jēdziens un avoti. Lietu klasifikācija. Valdījuma jēdziens un veidi. Valdījuma nodibināšana un izbeigšanās
6 Īpašums: jēdziens, iegūšana, izbeigšanās. Īpašuma prasība.
7 Servitūti: jēdziens, veidi. Reālservitūti. Personālservitūti. Servitūtu nodibināšana un izbeigšanās.
8 Ķīlas tiesības: jēdziens, ķīlas tiesību nodibināšana un izbeigšanās. Ķīlas tiesību veidi. Hipotēkas institūts.
9 Saistību tiesību jēdziens, rašanās pamati. Tiesisks darījums: jēdziens, gribas izteikums, dalībnieki, priekšmets, forma.
10 Saistību tiesību pastiprināšanas veidi: ķīla, līgumsods, galvojums, rokas nauda.
11 Civiltiesiskais līgums: jēdziens, noslēgšanas kārtība, forma, veidi.
12 Pirkuma līgums: jēdziens, puses, saturs. Nomas un īres līgums.
13 Darba tiesisko attiecību nodibināšana: Darba līguma jēdziens, puses, saturs un tā veidi. Darba līguma noslēgšanas kārtība.
14 Darba tiesisko attiecību izbeigšanās: Darbinieka uzteikums. Darba devēja uzteikums. Darba līguma uzteikšanas kārtība.
15 Darba laika jēdziens un veidi. Darba laika organizācija. 16 Darba samaksas jēdziens un sastāvs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Ieskaites vērtējumu veido kontroldarbu vidējais aritmētisks vērtējums un sekmīgs vērtējums par mājas darbiem. Kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1.Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp. 2.Civillikums (1992): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2018.g.1.jūnijā]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
Papildliteratūra
1.Administratīvā procesa likuma komentāri: A un B daļa. Sagatavoja autoru kolektīvs J. Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013. 1058 lpp.
2.Civilprocesa likuma komentāri I daļa (1.–28. nodaļa). Sag. autoru kolekt. prof. K. Torgāna zinātn. red. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011. 546 lpp. 3.Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 271.-289.lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.www.likumi.lv
2.www.jurista.vards.lv 3.www.manas.tiesas.lv
Piezīmes
Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai "Ekonomika", nozares teorētiskais pamatkurss profesionālā bakalaura studiju programmai “Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”, Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” (e-studijas).